استقبال شما ضامن ادامه کار ماست همین همراهی یعنی فرهنگ

با سلام ،

تنها را موفقیت یک جامعه مطالعه و کتابخوانیست

ملت عزیز ایران بنده عاشق ایران و ایرانیم ، آیا میدانید تمام مشکلات ما از چیست ؟

فقط از مطالعه نکردن است !

حضرت محمد ص  میفرمایند :

معجزه من کتاب و عترت است ، بخوانیم تا بدانیم تا بتوانیم

محصول آگاهی و دانایی ، آزادی و توانایست

   { خدمتگذار ملت شریف ایران، خادم نشر مسعود اسدی }

X