مبانی و اصول برنامه ریزی درسی {چ17}- انتشارات یادواره کتاب


گروه علوم تربیتی گروه علوم اجتماعی گروه برنامه درسی
دکتر مصطفی قادری , دکتر علیرضا عصاره , دکتر سیاوش خلیلی شورینی
دکتر زهره سعادتمند , دکتر محمدحسین یارمحمدیان , دکتر احمد یارمحمدیان
اساتید این انتشارات در گروه علوم تربیتی – گروه برنامه درسی – گروه برنامه ریزی آموزشی – گروه روانشناختی – گروه فلسفی – گروه اچتماعی – گروه روانشناسی
دکترمحمد حسین یارمحمدیان – دکتر مصطفی قادری – دکتر سیاوش خلیلی شورینی
دکتر علیرضا عصاره – دکتر بابلی بهمیی – دکتر زهره سعادتمند – دکتر مهین لیراوی – دکتر عباس قلتاش -دکتر سلام یعقوبی
دکتر سه ر کاو احمدی – دکتر مرتضی کرمی – دکتر سمیه قاضی – دکتر سهیلا علوی – میمنت رحمتی
دکتر غلامرضا یادگارزاده – دکتر آرش بهرامی – دکتر کورش پرند – دکتر محمود نیکزاد – غلامحسین فرمانبردار
و کتابهای اساتید دانشگاههای خارجی
دکتر آلن سی ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینس – دانیل ال استافیل بیم – پرومود باترا – وی جی باترا – راندابرن – فیلیکس ریمکاستم – کولین جی مارشگروه علوم تربیتی گروه علوم اجتماعی گروه برنامه درسیhttps://yadvareketab.ir
انتشارات یادواره کتاب
یادواره ی کتاب
چاپ جدید
چاپ هفدهم
انتشارات یادواره کتاب
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی
مولف : دکتر محمد حسین یارمحمدیان
بخش اول
کلیات برنامه ریزی درسی
فصل اول
ماهیت برنامه ریزی درسی
هدف های آموزشی
مفهوم برنامه ی درسی
عناصر برنامه ی درسی
انواع برنامه درسی
1-برنامه ی درسی رسمی
2- برنامه ی درسی اجرایی یا عملیاتی
3- برنامه ی درسی پنهان
4- برنامه ی درسی پوچ
5- برنامه ی درسی فوق برنامه
انواع برنامه ی درسی از دیدگاه انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
2. برنامه ی درسی قصد شده
2. برنامه ی درسی اجرا شده
3. برنامه ی درسی کسب شده
تعریف برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
تفاوت برنامه ریزی آموزشی و درسی
برنامه ی درسی، آموزش و تدریس
تاریخچه ی تحولات برنامه ی درسی
الف: دوران غیر رسمی
ب: دوران رسمی
تحولات مفهوم برنامه ی درسی
مناظر برنامه ی درسی از نگاه بوشامپ و بحث حدود و ثغور برنامه ی درسی
برنامه ی درسی به عنوان سند مکتوب
برنامه ی درسی به عنوان نظام
برنامه ی درسی به عنوان یک نظام حوزه ی مطالعاتی
طبقه بندی گودلد از برنامه ریزی درسی
مفهوم رویکرد درسی و انواع آن
گرایش رفتاری
گرایش مدیریتی
گرایش سیستمی
گرایش علمی
گرایش انسان گرا
گرایش بازسازان مفهومی
چارچوب برنامه ی درسی
اصول برنامه ی درسی مبتنی بر مفاهیم
بخش دوم
مبانی برنامه ریزی درسی
فصل دوم
مبنی فلسفی برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
تعریف فلسفه
فعالیت های تربیتی و فلسفه
رابطه ی فلسفه با برنامه ی درسی
مقوله های فلسفی
مقولات فلسفی و برنامه ریزی درسی
فلسفه ی طرفداران موضوعات اساسی
پایدار گرایی
پیشرفت گرایی
اگزیستانسیالیزم
اصول فلسفی برنامه ی درسی
فعالیت فصل
منابع فصل دوم
فصل سوم
مبانی روان شناختی برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
ابعاد رشد و شخصیت فراگیران
رابطه ی روان شناسی و برنامه ی درسی
تعریف یادگیری
آیا نظریات مختلفی در زمینه ی یادگیری وجود دارد؟
1-نظریه ی پیوند گرایی
2- نظریه ی رفتار گرایی
الف) شرطی سازی کلاسیک
ب) شرطی سازی عاملی
نظریه شناختی گشتالت
نظریه ی رشد شناختی پیاژه
نظریه ی اجتماعی یادگیری مشاهده ای
نکاتی در مورد نظریات یادگیری
یادگیری و تدریس
برنامه ی درسی و تفکر
تفکر
تعریف تفکر
الف) تفکر انتقادی
ب- تفکر خلاق
تفکر خلاق و انتقادی و برنامه ی درسی
ضرورت پرورش تفکر خلاق و انتقادی در کلاس درس
توسعه ی فضای کلاس برای پرورش تفکر خلاق و انتقادی
تکنیک های پرورش تفکر خلاق و انتقادی
مثال هایی از تکالیف نوشتاری اثر بخش
حل مساله (تلفیق تفکر انتقادی و خلاق)
کاربرد حل مساله در برنامه ی درسی
نکات مهم برای ایجاد یادگیری معنا دار
1-شروع یادگیری، مهم ترین و حساس ترین مرحله ی یادگیری است
2- یادگیری با مراحل رشد انسان ارتباط دارد
3- محیط و شرایط محیطی بر کارکرد ذهن و هوش انسان اثر می گذارند
4- حتی افرادی که در یک مرحله ی مشابه از رشد هستند، با یکدیگر تفاوت دارند
5- یادگیری همان تجربه است، پس باید از راه تجربه صورت پذیرد
اصول روان شناختی برنامه ی درسی
فعالیت فصل
منابع فصل سوم
فصل چهارم
مبانی جامعه شناسی برنامه ریزی درسی
مقدمه
اهداف آموزش
مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی
جامعه
فرهنگ
عناصر اساسی فرهنگ و نقش آن ها در برنامه ی درسی
برنامه ی درسی و میراث فرهنگی
الف – فهم و درک میراث فرهنگی
ب – ارزش یابی میراث فرهنگی
ج – توسعه و تکامل فرهنگ جامعه
فرآیند اجتماعی شدن و برنامه درسی مدرسه
1-انفجار دانش
2- مسائل اقتصادی
تغییر ماهیت اقتصادی جامعه
نیروی محرکه
توجه به موقعیت کشور در تجارت جهانی
اشتغال
ترکیب نیروی کار
3) مسائل اجتماعی – جمعیتی
جمعیت
برنامه ی درسی و توجه به قومیت ها
عوامل اجتماعی موثر بر همسالان
اجتماع و گروه های اجتماعی
وسایل ارتباط جمعی
گستردگی تعاملات انسان ها با یکدیگر
4) مسائل ناشی از تغییر سازمانی
تکنولوژی بالا
مشارکت
5) مسائل ارزشی
تعامل علائق شخصی و نیازهای اجتماعی
کلاس درس به عنوان یک گروه اجتماعی پویا
پویایی گروهی و کاربرد آن در برنامه ریزی درسی
ایده آل های اجتماعی و برنامه ی درسی
جامعه در حال تغییر
نحوه ی برخورد برنامه ریزان درسی با مسائل و نیازهای اجتماعی
مشکلات اجتماعی و برنامه ریزی درسی
راهبردهای تربیتی برای مقابله با مشکلات اجتماعی
الف – توسعه ی برنامه های مربوط به آموزش های پیش دبستانی
ب – گسترش خدمات حمایتی کودکان
ج – روش های متنوع یادگیری
د – آموزش های چند فرهنگی
ه – تقویت برنامه های پیوند خانه و مدرسه
اصول اجتماعی برای برنامه ریزان درسی
فعالیت فصل
منابع فصل چهارم
بخش سوم
فرآیند و مراحل برنامه ریزی درسی
فصل پنجم
فرآیند برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
فرآیند برنامه ریزی درسی
مراحل برنامه ریزی درسی
1.نیاز سنجی (برآورد و تحلیل نیازهای آموزشی)
2. طراحی برنامه ی درسی
3. اجرا
3. ارزش یابی
مرحله ی اول: نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
نیاز سنجی اولین گام در برنامه ریزی درسی
تعریف نیاز و نیاز سنجی
ابزارهای نیاز سنجی
شیوه های رسمی برآورد نیازها
* روش ها و فنون توافق محور و نظر سنجی ها
* روش ها و فنون مساله محور
تکنیک رویداد مهم یا حساس
شرح حال فردی
تحلیل قابلیت یا شایستگی
* تکنیک ها و شیوه های هدف محور
فعالیت فصل
منابع فصل
فصل ششم
طراحی برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
طراحی برنامه ی درسی و طراحی آموزشی
مولفه ها و مراحل طراحی آموزشی
گام های اساسی در طراحی یک برنامه ی درسی
مدل طراحی و تدوین برنامه ی درسی ASSURE
1.تحلیل یاد گیرنده
1. تعیین اهداف
2. انتخاب روش ها و ابزارهای آموزشی
3. استفاده از مواد و رسانه های آموزشی
4. شرکت فعال یادگیرندگان در امر یادگیری
5. ارزش یابی و بازنگری
جایگاه طراحی آموزشی
فعالیت فصل
منابع فصل ششم
فصل هفتم
تعیین و تنظیم اهداف برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
مفهوم اهداف آموزشی
سلسله مراتب اهداف آموزشی
منظور از اهداف آموزشی
1)جهت و جهت گیری
2) اهداف مبنایی برای انتخاب تجربیات یادگیری
3) اهداف مبنایی برای ارزش یابی
4) اهداف مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی
منابع اهداف آموزشی
1)نیازها، انتظارات و علائق خود فراگیران
2) نیازهای اجتماع معاصر یا روندهای متغیر زندگی یا جامعه ی مورد نظر
3) متخصصان رشته یا موضوع درسی
گزینش اهداف یا غربال کردن
تعیین هدف ها در برنامه ریزی درسی
گام های مرتبط با تعیین و تنظیم اهداف آموزشی
روش های تعیین هدف های برنامه
فعلیت فصل
منابع فصل هفتم
فصل هشتم
انتخاب و سازمان دهی محتوای برنامه ی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
محتوا چیست؟
تعریف محتوا
ماهیت محتوا
دیدگاه های اساسی در انتخاب محتوا
1-دیدگاه سنتی (محتوا در خدمت تابعیت)
2- دیدگاه پویا (محتوا در خدمت تغییر و تحول)
3- دیدگاه سازنده (محتوا برای تغییر)
اصول انتخاب محتوا
ملاک های انتخاب محتوا
معیارهای انتخاب محتوا از نظر اورنشتاین و هانکینز
معیارهای لنتخاب محتوا از دید فنیکس
اشکال و قالب های ارائه ی محتوا
شیوه ها و الگوهای سازمان دهی محتوای برنامه ی درسی
1-الگوی سازمان دهی بر اساس رشته های علمی یا برنامه ریزی درسی موضوع محور
توجیه شیوه ی سازمان دهی بر اساس رشته ی علمی
1-1برنامه های درسی موضوعات مجزا
1-2برنامه های درسی مبتنی بر موضوعات وسیع
1-3برنامه ی درسی مارپیچی
1-4سازماندهی محتوا به شیوه ی تلفیقی یا برنامه ی درسی ادغام شده
شیوه های تلفیق مواد درسی
1-شیوه ی موازی سازی رشته ها
محاسن
معایب
2- شیوه ی سازمان دهی چند رشته ای
محاسن
معایب
3- شیوه ی سازمان دهی بین رشته ای
محاسن
معایب
4- شیوه ی سازمان دهی فرا رشته ای
2 برنامه های درسی دانش آموز محور
2-1برنامه ی درسی پایه مشترک
2-2- برنامه ی مبتنی بر کارکردهای اجتماعی یا مسائل اجتماعی
2-3- برنامه ی درسی فعالیت محور
2-4 برنامه ی درسی انسان گرایانه و آموزش و پرورش باز
مفهوم تحلیل محتوا یا کتاب درسی
مراحل تحلیل محتوا
اصول انتخاب و سازمان دهی محتوا
اصول سازمان دهی محتوا
اصول انتخاب محتوا
فعالیت فصل
منابع فصل هشتم
فصل نهم
انتخاب روش ها و استراتژی ها ی آموزش
اهداف آموزشی
تجربیات یادگیری و برنامه ی درسی
روش های تدریس فعال و غیر فال
الگوهای تدریس
منابع و شرایط لازم برای الگوهای تدریس
اصول انتخاب و کاربرد روش های تدریس
الف) اصول مبتنی بر روان شناسی جدید
ب) اصول مبتنی بر عملکردهای اجتماعی
ج) اصول مبتنی بر هدف های آموزشی
فعالیت فصل
منابع فصل نهم
بخش چهارم
اجرای برنامه ی درسی، تغییر و اصلاح آن
فصل دهم
اجرای برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
موضوعات مهم در اجرای برنامه ی درسی
عوامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
شیوه های اجرای برنامه ی درسی
مشارکت کنندگان در برنامه ریزی درسی
میزان توجه به واقعیات محیطی
الف) رویکرد برنامه ی درسی مقاوم نسبت به معلم
ب) رویکرد سازگاری محدود
ج) رویکرد سازگاری آزاد
شرایط اجرای برنامه ی درسی
سایر عوامل موثر در اجرای برنامه ی درسی
1.یاد گیرندگان
2. والدین
3. سازمان ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی و ناشران آموزشی
4. متخصصان و منتقدان تعلیم و تربیت
5. حوزه های سیاست گذاری و خط مشی سازی
اجرای برنامه ی درسی به منزله ی آزمودن فرضیات برنامه ی درسی و طرح پیشنهادی برای حل مساله
اجرای برنامه ی درسی به منزله ی فرآیند تغییر
مراحل تغییر
1.برنامه ریزی برای تغییر
3. استفاده یا کاربست تغییر
4. ارزش یابی از تغییر
اصول تغییر برنامه های درسی
فعالیت فصل
منابع فصل دهم
ارزش یابی در فرایند برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
ماهیت ارزش یابی
ارزش یابی برنامه های درسی
کارکردهای عمده ی ارزش یابی در برنامه ریزی درسی
1-تشخیص و تطابق برنامه های درسی
2- پیش بینی نیازهای آموزشی یا نیاز سنجی
3- مقایسه و تحلیل برنامه های موجود
4) تعیین میزان تحقق هدف ها
5) تجدید نظر در برنامه ی درسی
انواع ارزش یابی
1-ارزش یابی تشخیصی
2- ارزش یابی تکوینی (مرحله ای)
ارزش یابی تراکمی (پایانی)
جمع بندی انواع ارزش یابی
محورها و موضوعات ارزش یابی برنامه
1-ارزش یابی بازده و عملکرد دانش آموزان
2-ارزش یابی تدریس (ارزش یابی عملکرد آموزشی مدرسان)
3- ارزش یابی سایر اجزای برنامه (محتوا – اهداف – محیط یادگیری)
تکنیک های ارزش یابی
1-پیمایش ها
الف – خود سنجی ها
ب – پیمایش های مشارکتی
2- نظر سنجی های عمومی در مورد برنامه های درسی
3- مطالعات پیگیری
4 – ابزارهای ارزش یابی استاندارد
5 – پروژه های بزرگ مشارکتی
الگوهای ارزش یابی
1-الگوهای تحقق یافتن هدف (هدف مدار)
امتیازات روش تایلر
2- الگوی ارزش یابی سیپ (CIPP)
الف – ارزش یابی زمینه
ب – ارزش یابی درون داد
ج – ارزش یابی فرآیند
د – ارزش یابی برون داد
3- الگوی ارزش یابی خبرگی آیزنر
فرایند خبرگی آموزشی و انتقاد تربیتی
ابعاد ساختاری در انتقاد آموزشی
4- الگوی ارزش یابی کرک پاتریک
اصول اساسی در ارزش یابی از برنامه ی درسی
فعالیت فصل
منابع فصل یازدهم
فصل دوازدهم
تغییر و اصلاح برنامه ی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
تغییر و تهیه ی برنامه
انواع تغییرات مورد نظر برنامه ریزان درسی و آموزشی
سنخ سنجی تغییر
مقاومت در برابر تغییر
بهبود پذیرندگی تغییر
رهنمودهایی برای تغییر
اصول تغییر برنامه های درسی
فعالیت فصل
منابع فصل دوازدهم
واژه نامه (فارسی – انگلیسی)
گروه علوم تربیتی گروه علوم اجتماعی گروه برنامه درسی

قیمت محصول :

۶۹,۰۰۰۵۵,۲۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

انتشارات یادواره کتاب
Catalogue
/yadvareketab.ir
Product
Book
چاپ جدید
یادواره ی کتاب
چاپ هفدهم
انتشارات یادواره کتاب
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی
مولف : دکتر محمد حسین یارمحمدیان
بخش اول
کلیات برنامه ریزی درسی
فصل اول
ماهیت برنامه ریزی درسی
هدف های آموزشی
مفهوم برنامه ی درسی
عناصر برنامه ی درسی
انواع برنامه درسی
۱-برنامه ی درسی رسمی
۲- برنامه ی درسی اجرایی یا عملیاتی
۳- برنامه ی درسی پنهان
۴- برنامه ی درسی پوچ
۵- برنامه ی درسی فوق برنامه
انواع برنامه ی درسی از دیدگاه انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
۲٫ برنامه ی درسی قصد شده
۲٫ برنامه ی درسی اجرا شده
۳٫ برنامه ی درسی کسب شده
تعریف برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
تفاوت برنامه ریزی آموزشی و درسی
برنامه ی درسی، آموزش و تدریس
تاریخچه ی تحولات برنامه ی درسی
الف: دوران غیر رسمی
ب: دوران رسمی
تحولات مفهوم برنامه ی درسی
مناظر برنامه ی درسی از نگاه بوشامپ و بحث حدود و ثغور برنامه ی درسی
برنامه ی درسی به عنوان سند مکتوب
برنامه ی درسی به عنوان نظام
برنامه ی درسی به عنوان یک نظام حوزه ی مطالعاتی
طبقه بندی گودلد از برنامه ریزی درسی
مفهوم رویکرد درسی و انواع آن
گرایش رفتاری
گرایش مدیریتی
گرایش سیستمی
گرایش علمی
گرایش انسان گرا
گرایش بازسازان مفهومی
چارچوب برنامه ی درسی
اصول برنامه ی درسی مبتنی بر مفاهیم
فعالیت فصل
منابع فصل اول
بخش دوم
مبانی برنامه ریزی درسی
مقدمه
فصل دوم
مبنی فلسفی برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
مقدمه
تعریف فلسفه
فعالیت های تربیتی و فلسفه
رابطه ی فلسفه با برنامه ی درسی
مقوله های فلسفی
مقولات فلسفی و برنامه ریزی درسی
فلسفه ی طرفداران موضوعات اساسی
پایدار گرایی
پیشرفت گرایی
اگزیستانسیالیزم
اصول فلسفی برنامه ی درسی
فعالیت فصل
منابع فصل دوم
فصل سوم
مبانی روان شناختی برنامه ریزی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
ابعاد رشد و شخصیت فراگیران
رابطه ی روان شناسی و برنامه ی درسی
تعریف یادگیری
آیا نظریات مختلفی در زمینه ی یادگیری وجود دارد؟
۱-نظریه ی پیوند گرایی
۲- نظریه ی رفتار گرایی
الف) شرطی سازی کلاسیک
ب) شرطی سازی عاملی
نظریه شناختی گشتالت
نظریه ی رشد شناختی پیاژه
نظریه ی اجتماعی یادگیری مشاهده ای
نکاتی در مورد نظریات یادگیری
یادگیری و تدریس
برنامه ی درسی و تفکر
تفکر
تعریف تفکر
الف) تفکر انتقادی
ب- تفکر خلاق
تفکر خلاق و انتقادی و برنامه ی درسی
ضرورت پرورش تفکر خلاق و انتقادی در کلاس درس
توسعه ی فضای کلاس برای پرورش تفکر خلاق و انتقادی
تکنیک های پرورش تفکر خلاق و انتقادی
مثال هایی از تکالیف نوشتاری اثر بخش
حل مساله (تلفیق تفکر انتقادی و خلاق)
کاربرد حل مساله در برنامه ی درسی
نکات مهم برای ایجاد یادگیری معنا دار
۱-شروع یادگیری، مهم ترین و حساس ترین مرحله ی یادگیری است
۲- یادگیری با مراحل رشد انسان ارتباط دارد
۳- محیط و شرایط محیطی بر کارکرد ذهن و هوش انسان اثر می گذارند
۴- حتی افرادی که در یک مرحله ی مشابه از رشد هستند، با یکدیگر تفاوت دارند
۵- یادگیری همان تجربه است، پس باید از راه تجربه صورت پذیرد
اصول روان شناختی برنامه ی درسی
فعالیت فصل
منابع فصل سوم
فصل چهارم
مبانی جامعه شناسی برنامه ریزی درسی
مقدمه
اهداف آموزش
مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی
جامعه
فرهنگ
عناصر اساسی فرهنگ و نقش آن ها در برنامه ی درسی
برنامه ی درسی و میراث فرهنگی
الف – فهم و درک میراث فرهنگی
ب – ارزش یابی میراث فرهنگی
ج – توسعه و تکامل فرهنگ جامعه
فرآیند اجتماعی شدن و برنامه درسی مدرسه
۱-انفجار دانش
۲- مسائل اقتصادی
تغییر ماهیت اقتصادی جامعه
نیروی محرکه
توجه به موقعیت کشور در تجارت جهانی
اشتغال
ترکیب نیروی کار
۳) مسائل اجتماعی – جمعیتی
جمعیت
برنامه ی درسی و توجه به قومیت ها
عوامل اجتماعی موثر بر همسالان
اجتماع و گروه های اجتماعی
وسایل ارتباط جمعی
گستردگی تعاملات انسان ها با یکدیگر
۴) مسائل ناشی از تغییر سازمانی
تکنولوژی بالا
مشارکت
۵) مسائل ارزشی
تعامل علائق شخصی و نیازهای اجتماعی
کلاس درس به عنوان یک گروه اجتماعی پویا
پویایی گروهی و کاربرد آن در برنامه ریزی درسی
ایده آل های اجتماعی و برنامه ی درسی
جامعه در حال تغییر
نحوه ی برخورد برنامه ریزان درسی با مسائل و نیازهای اجتماعی
مشکلات اجتماعی و برنامه ریزی درسی
راهبردهای تربیتی برای مقابله با مشکلات اجتماعی
الف – توسعه ی برنامه های مربوط به آموزش های پیش دبستانی
ب – گسترش خدمات حمایتی کودکان
ج – روش های متنوع یادگیری
د – آموزش های چند فرهنگی
ه – تقویت برنامه های پیوند خانه و مدرسه
اصول اجتماعی برای برنامه ریزان درسی
فعالیت فصل
منابع فصل چهارم
بخش سوم
فرآیند و مراحل برنامه ریزی درسی
فصل پنجم
فرآیند برنامه ریزی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
فرآیند برنامه ریزی درسی
مراحل برنامه ریزی درسی
۱٫نیاز سنجی (برآورد و تحلیل نیازهای آموزشی)
۲٫ طراحی برنامه ی درسی
۳٫ اجرا
۳٫ ارزش یابی
مرحله ی اول: نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
نیاز سنجی اولین گام در برنامه ریزی درسی
تعریف نیاز و نیاز سنجی
ابزارهای نیاز سنجی
شیوه های رسمی برآورد نیازها
* روش ها و فنون توافق محور و نظر سنجی ها
* روش ها و فنون مساله محور
تکنیک رویداد مهم یا حساس
شرح حال فردی
تحلیل قابلیت یا شایستگی
* تکنیک ها و شیوه های هدف محور
فعالیت فصل
منابع فصل
فصل ششم
طراحی برنامه ی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
طراحی برنامه ی درسی و طراحی آموزشی
مولفه ها و مراحل طراحی آموزشی
گام های اساسی در طراحی یک برنامه ی درسی
مدل طراحی و تدوین برنامه ی درسی ASSURE
۱٫تحلیل یاد گیرنده
۱٫ تعیین اهداف
۲٫ انتخاب روش ها و ابزارهای آموزشی
۳٫ استفاده از مواد و رسانه های آموزشی
۴٫ شرکت فعال یادگیرندگان در امر یادگیری
۵٫ ارزش یابی و بازنگری
جایگاه طراحی آموزشی
فعالیت فصل
منابع فصل ششم
فصل هفتم
تعیین و تنظیم اهداف برنامه ی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
مفهوم اهداف آموزشی
سلسله مراتب اهداف آموزشی
منظور از اهداف آموزشی
۱)جهت و جهت گیری
۲) اهداف مبنایی برای انتخاب تجربیات یادگیری
۳) اهداف مبنایی برای ارزش یابی
۴) اهداف مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی
منابع اهداف آموزشی
۱)نیازها، انتظارات و علائق خود فراگیران
۲) نیازهای اجتماع معاصر یا روندهای متغیر زندگی یا جامعه ی مورد نظر
۳) متخصصان رشته یا موضوع درسی
گزینش اهداف یا غربال کردن
تعیین هدف ها در برنامه ریزی درسی
گام های مرتبط با تعیین و تنظیم اهداف آموزشی
روش های تعیین هدف های برنامه
فعلیت فصل
منابع فصل هفتم
فصل هشتم
انتخاب و سازمان دهی محتوای برنامه ی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
محتوا چیست؟
تعریف محتوا
ماهیت محتوا
دیدگاه های اساسی در انتخاب محتوا
۱-دیدگاه سنتی (محتوا در خدمت تابعیت)
۲- دیدگاه پویا (محتوا در خدمت تغییر و تحول)
۳- دیدگاه سازنده (محتوا برای تغییر)
اصول انتخاب محتوا
ملاک های انتخاب محتوا
معیارهای انتخاب محتوا از نظر اورنشتاین و هانکینز
معیارهای لنتخاب محتوا از دید فنیکس
اشکال و قالب های ارائه ی محتوا
شیوه ها و الگوهای سازمان دهی محتوای برنامه ی درسی
۱-الگوی سازمان دهی بر اساس رشته های علمی یا برنامه ریزی درسی موضوع محور
توجیه شیوه ی سازمان دهی بر اساس رشته ی علمی
۱-۱برنامه های درسی موضوعات مجزا
۱-۲برنامه های درسی مبتنی بر موضوعات وسیع
۱-۳برنامه ی درسی مارپیچی
۱-۴سازماندهی محتوا به شیوه ی تلفیقی یا برنامه ی درسی ادغام شده
شیوه های تلفیق مواد درسی
۱-شیوه ی موازی سازی رشته ها محاسن معایب
۲- شیوه ی سازمان دهی چند رشته ای محاسن معایب
۳- شیوه ی سازمان دهی بین رشته ای محاسن معایب
۴- شیوه ی سازمان دهی فرا رشته ای
۲ برنامه های درسی دانش آموز محور
۲-۱برنامه ی درسی پایه مشترک
۲-۲- برنامه ی مبتنی بر کارکردهای اجتماعی یا مسائل اجتماعی
۲-۳- برنامه ی درسی فعالیت محور
۲-۴ برنامه ی درسی انسان گرایانه و آموزش و پرورش باز
مفهوم تحلیل محتوا یا کتاب درسی
مراحل تحلیل محتوا
اصول انتخاب و سازمان دهی محتوا
اصول سازمان دهی محتوا
اصول انتخاب محتوا
فعالیت فصل
منابع فصل هشتم
فصل نهم
انتخاب روش ها و استراتژی ها ی آموزش
مقدمه
اهداف آموزشی
تجربیات یادگیری و برنامه ی درسی
روش های تدریس فعال و غیر فال
الگوهای تدریس
منابع و شرایط لازم برای الگوهای تدریس
اصول انتخاب و کاربرد روش های تدریس
الف) اصول مبتنی بر روان شناسی جدید
ب) اصول مبتنی بر عملکردهای اجتماعی
ج) اصول مبتنی بر هدف های آموزشی
فعالیت فصل
منابع فصل نهم
بخش چهارم
اجرای برنامه ی درسی، تغییر و اصلاح آن
فصل دهم
اجرای برنامه ی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
موضوعات مهم در اجرای برنامه ی درسی
عوامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
شیوه های اجرای برنامه ی درسی
مشارکت کنندگان در برنامه ریزی درسی
میزان توجه به واقعیات محیطی
الف) رویکرد برنامه ی درسی مقاوم نسبت به معلم
ب) رویکرد سازگاری محدود
ج) رویکرد سازگاری آزاد
شرایط اجرای برنامه ی درسی
سایر عوامل موثر در اجرای برنامه ی درسی
۱٫یاد گیرندگان
۲٫ والدین
۳٫ سازمان ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی و ناشران آموزشی
۴٫ متخصصان و منتقدان تعلیم و تربیت
۵٫ حوزه های سیاست گذاری و خط مشی سازی
اجرای برنامه ی درسی به منزله ی آزمودن فرضیات برنامه ی درسی و طرح پیشنهادی برای حل مساله
اجرای برنامه ی درسی به منزله ی فرآیند تغییر
مراحل تغییر
۱٫برنامه ریزی برای تغییر
۳٫ استفاده یا کاربست تغییر
۴٫ ارزش یابی از تغییر
اصول تغییر برنامه های درسی
فعالیت فصل
منابع فصل دهم
فصل یازدهم
ارزش یابی در فرایند برنامه ریزی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
ماهیت ارزش یابی
ارزش یابی برنامه های درسی
کارکردهای عمده ی ارزش یابی در برنامه ریزی درسی
۱-تشخیص و تطابق برنامه های درسی
۲- پیش بینی نیازهای آموزشی یا نیاز سنجی
۳- مقایسه و تحلیل برنامه های موجود
۴) تعیین میزان تحقق هدف ها
۵) تجدید نظر در برنامه ی درسی
انواع ارزش یابی
۱-ارزش یابی تشخیصی
۲- ارزش یابی تکوینی (مرحله ای)
ارزش یابی تراکمی (پایانی)
جمع بندی انواع ارزش یابی
محورها و موضوعات ارزش یابی برنامه
۱-ارزش یابی بازده و عملکرد دانش آموزان
۲-ارزش یابی تدریس (ارزش یابی عملکرد آموزشی مدرسان)
۳- ارزش یابی سایر اجزای برنامه (محتوا – اهداف – محیط یادگیری)
تکنیک های ارزش یابی
۱-پیمایش ها
الف – خود سنجی ها
ب – پیمایش های مشارکتی
۲- نظر سنجی های عمومی در مورد برنامه های درسی
۳- مطالعات پیگیری
۴ – ابزارهای ارزش یابی استاندارد
۵ – پروژه های بزرگ مشارکتی
الگوهای ارزش یابی
۱-الگوهای تحقق یافتن هدف (هدف مدار)
امتیازات روش تایلر
۲- الگوی ارزش یابی سیپ (CIPP)
الف – ارزش یابی زمینه
ب – ارزش یابی درون داد
ج – ارزش یابی فرآیند
د – ارزش یابی برون داد
۳- الگوی ارزش یابی خبرگی آیزنر
فرایند خبرگی آموزشی و انتقاد تربیتی
ابعاد ساختاری در انتقاد آموزشی
۴- الگوی ارزش یابی کرک پاتریک
اصول اساسی در ارزش یابی از برنامه ی درسی
فعالیت فصل
منابع فصل یازدهم
فصل دوازدهم
تغییر و اصلاح برنامه ی درسی
مقدمه
اهداف آموزشی
تغییر و تهیه ی برنامه
انواع تغییرات مورد نظر برنامه ریزان درسی و آموزشی
سنخ سنجی تغییر
مقاومت در برابر تغییر
بهبود پذیرندگی تغییر
رهنمودهایی برای تغییر
اصول تغییر برنامه های درسی
فعالیت فصل
منابع فصل دوازدهم
واژه نامه (فارسی – انگلیسی)
گروه علوم تربیتی گروه علوم اجتماعی گروه برنامه درسی
دکتر مصطفی قادری , دکتر علیرضا عصاره , دکتر سیاوش خلیلی شورینی
دکتر زهره سعادتمند , دکتر محمدحسین یارمحمدیان , دکتر احمد یارمحمدیان
اساتید این انتشارات در گروه علوم تربیتی – گروه برنامه درسی – گروه برنامه ریزی آموزشی – گروه روانشناختی – گروه فلسفی – گروه اچتماعی – گروه روانشناسی
دکترمحمد حسین یارمحمدیان – دکتر مصطفی قادری – دکتر سیاوش خلیلی شورینی
دکتر علیرضا عصاره – دکتر بابلی بهمیی – دکتر زهره سعادتمند – دکتر مهین لیراوی – دکتر عباس قلتاش -دکتر سلام یعقوبی
دکتر سه ر کاو احمدی – دکتر مرتضی کرمی – دکتر سمیه قاضی – دکتر سهیلا علوی – میمنت رحمتی
دکتر غلامرضا یادگارزاده – دکتر آرش بهرامی – دکتر کورش پرند – دکتر محمود نیکزاد – غلامحسین فرمانبردار
و کتابهای اساتید دانشگاههای خارجی
دکتر آلن سی ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینس – دانیل ال استافیل بیم – پرومود باترا – وی جی باترا – راندابرن – فیلیکس ریمکاستم – کولین جی مارش

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی {چ17}- انتشارات یادواره کتاب was last modified: مارس 15th, 2021 by yadvareketab

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی و اصول برنامه ریزی درسی {چ17}- انتشارات یادواره کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما