مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی ترجمه دکتر مصطفی قادری


مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه درسی
ترجمه .دکتر مصطفی قادری استاد دانشگاه کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سلام یعقوبی و سه ر کاو احمدی
کتاب مفاهیم کلیدی جزو کتابهای معروف برنامه درسی است که حواننده با دنیای عمل برنامه درسی و پیچیدگی ها در غالب نمونه های عملی در کشورهای مختلف آشنا میشود این کتاب به مباحث بین المللی برنامه درسی در عمل میپزدازد وبرای خوانندگان امکان مطالعه ی تطبیقی وضعیت های اجرا و تغییر برنامه درسی را در سطح بین المللی به راحتی قراهم میسازد و برای تمام دانشگاهها و مراکز آموزش در هر سطحی مفید است
نویسنده : کولین جی مارچ
Key concepts for understanding Curriculum
Education . Curricula
Educational tests and measurements
آموزش و پرورش آزمون ها
Marsh .Colin J
پیش گفتار مترجمان
پیش گفتار نویسنده
بخش اول: مقدمه
فصل اول: برنامه ی درسی چیست؟
برخی تعاریف برنامه ی درسی
تعریف اول
مشکلات تعریف اول
تعریف دوم
مشکلات تعریف دوم
تعریف سوم
مشکلات تعریف سوم
تعریف چهارم
مشکلات تعریف چهارم
تعریف پنجم
مشکلات تعریف پنجم
تعریف ششم
مشکلات تعریف ششم
ویژگی های خاص برنامه ی درسی
چه کسانی در برنامه ریزی درسی دخیلند؟
اندیشه ها و مسائل
فصل دوم: معرفی مفاهیم کلیدی
جست و جوی مفاهیم کلیدی
طبقه بندی مفاهیم در این کتاب
طبقه بندی های عمومی
طراحی و برنامه ریزی درسی
مدیریت برنامه ی درسی
چشم اندازهای تدریس
مشارکت فعال در برنامه ی درسی
ایدئولوژی برنامه ی درسی
چشم انداازهای جایگزین
چشم انداز دانش آموز محور
سیاست های نگاه به برنامه ی درسی
مطالعات آینده و چشم انداز برنامه ی درسی
توضیحات پایانی
بخش دوم: برنامه ریزی و توسعه ی برنامه ی درسی
فصل سوم: چارچوب های برنامه ی درسی
منظور از چارچوب برنامه ی درسی چیست؟
چارچوب های برنامه ی درسی تهیه شده توسط نظریه پردازها و معلم ها
رویکردهای اخیر
مولفه ها
خصوصیات
تاثیر چارچوب های برنامه ی درسی بر معلمان
مزایای استفاده از چارچوب های برنامه ی درسی
نمونه هایی از چارچوب های برنامه ی درسی
بریتانیا
استرالیا
اندیشه ها و مسائل
فصل چهارم: اهداف درسی، نتایج یادگیری و استانداردها
اهداف درسی یا عینی
نتایج
استانداردها
مزایای مرتبط با اهداف درسی، نتایج و استانداردها
انواع هدف درسی
اهداف رفتاری
اهداف آموزشی
طبقه بندی اهداف درسی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل پنجم: انتخاب و سازماندهی روش های یاددهی – یادگیری
مطابقت اولویت های معلم و دانش آموز
استفاده از تکنولوژی
روش های آموزش
روش های یاددهی – یادگیری
مثال هایی از روش های یاددهی – یادگیری
یادگیری گروهی (مشارکتی)
نتیجه گیری
اندیشه ها و مسائل
فصل ششم: ارزیابی، نمره دادن و گزارش دهی
ارزیابی
دلایل ارزیابی
ارزیابی برای چه کسانی سودمند است؟
نکات مهم در ارزیابی
ارزیابی تشخیصی، تکوینی، پایانی
ارزیابی غیررسمی – رسمی
یادداشت برداری – گزارش دادن
تمایلات در گزارش دادن (روش های گزارش)
پیش رفت های جدید در ارزیابی و گزارش دهی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل هفتم: اجرای برنامه ی درسی
تعریف ها و اصطلاح ها
عوامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
مشکلات توصیف و سنجش اجرای برنامه ی درسی
سنجش فعالیت ها و پیشرفت دانش آموزان
اندازه گیری کاربرد مواد در برنامه ی درسی
سنجش فعالیت های معلم
نمونه ها
هنگ کنگ
انگلستان
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
بخش سوم: مدیریت برنامه ی درسی
فصل هشتم: نوآوری و تغییر برنامه ریزی شده
بعضی اصطلاح های پایه ای
فرآیندهای تغییر آموزشی
رهبران تغییر
پخش و انتشار نوآوری
تاکتیک ها و راهبردهای تغییر
بسترهای نوآوری
مدل های تغییر
کدام یک از نوآوری ها دوام می یابند؟
اندیشه ها و مسائل
فصل نهم: رهبری و مدیر مدرسه
انتظارات در مورد نقش مدیر
رهبری و مدیران مدرسه
کارکردها / استانداردها
کیفیت مدیر مدرسه
سبک رهبری
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل دهم: مدیریت مدرسه محور
بعضی اصطلاحات اساسی
تحقیق در مدیریت مدرسه محور
ویژگی های مدیریت مدرسه محور
نمونه هایی از مدیریت مدرسه محور
انگلستان
استرالیا
ایالت متحده ی آمریکا
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل یازدهم: ارزش یابی و بازنگری مدارس
بعضی از اصطلاح های اساسی
اهداف ارزش یابی
چه چیزی ارزشیابی شود؟
افراد درگیر در ارزشیابی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل دوازدهم: اصطلاح برنامه ی درسی
اصلاح برنامه ی درسی چیست؟
ایدئولوژی و اصلاح برنامه ی درسی
گروه هایی از اصلاحات
گزارش های اصلاحات
ایالات متحده ی آمریکا
انگلستان
ایالات متحده ی آمریکا
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
بخش چهارم: چشم اندازهای تدریس
فصل سیزدهم: محیط یادگیری
محیط های کلاس درس
اصول آرایش کلاس درس
دستورالعمل های محیط یادگیری (مخصوص معلمان دارای سی یا بیش تر از سی دانش آموز)
فضای کف
آرایش میزهای دانش آموزان
آرایش وسایل و تجهیزات
ایستگاه های یادگیری و مراکز کار
تابلوی پوسترها و مجلات
آیتم های خاص
دیگر عوامل فیزیکی و روانی در کلاس درس
رنگ
صدا
درجه ی حرارت
صندلی های راحتی
اندازه ی کلاس
سایر محیط های یادگیری
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل چهاردهم: ارزیابی معلم
برخی اصطلاحات اساسی
توسعه های موجود در ارزیابی معلمان
بریتانیا
ایالات متحده ی آمریکا
استرالیا
چرا معلمان ارزیابی می شوند؟
پوشه های کلاس تدریس
دیدگاه ها
دستورالعمل های پایانی
اندیشه ها و مسائل
بخش پنجم: مشارکت در برنامه ی درسی
فصل پانزدهم: مشارکت معلم در برنامه ریزی و بهبود برنامه ی آموزشی
بعضی اصطلاحات اساسی
رویکردهای مشارکت معلم
شرایط لازم برای مشارکت
فعالیت های مشارکتی و دانش آموزان
فعالیت های مشارکتی و مدیران
قدرت معلمان و دانش آموزان
قدرت و حمایت مدرسه
دیدگاه ها
اظهارات پایانی
اندیشه ها و مسائل
فصل شانزدهم: تصمیم گیرندگان، ذی نفعان و ذی نفوذان برنامه ی درسی
برخی از اصطلاحات اساسی
طبقه بندی
تصمیم گیرنده ها
سیاست گذاران
ناظران / روسای ادارات آموزش و پرورش / مدیران کل
مقامات ادارات دولتی / مقامات ادارات محلی
هیئت های ارزیابی
اتحادیه های معلمی
شوراها / هیئت های والدین و مدارس
مدیران / معلمان ارشد
معلمان
دانش آموزان
دانشگاهیان
کارگزاران
انجمن های حرفه ای
نویسندگان کتاب های درسی
نمایندگی های ملی / فدرال
رسانه ها
مشاوران آموزشی
گروه های فشار
افراد مشهور
سازمان های پژوهشی و ارزشیابی
حمایت مالی / قرارداد مالی
سایر گروه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل هفدهم: اقدام پژوهشی / معلم به عنوان پژوهش گر
برخی اصطلاحات اساسی
شروع اقدام پژوهشی
شیوه های اقدام پژوهشی
بعد هدف در اقدام پژوهی
بعد جهت گیری نظری
فنی
اقدام پژوهی مشارکتی / عملی
آزادی یا رهایی بخشی
انواع بعدهای تامل در اقدام پژوهی
عوامل محدود کننده ی اقدام پژوهی
تاثیر اقدام پژوهی بر مدارس
محاسن اقدام پژوهی
معایب اقدام پژوهی
جمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
فصل هجدهم: همکاری معلم – والدین
مقدمه برخی اصطلاحات اساسی
موافقان و مخالفان مشارکت والدین
همکاری مستمر والدین
فعالیت های برنامه ریزی شده و نتایج واقعی
نیازهای آموزشی برای همکاری معلم – والدین
والدین
معلمان
شوراهای مدرسه
اندیشه ها و مسائل
بخش ششم: ایدئولوژی برنامه ی درسی
فصل نوزدهم: نظریه پردازی برنامه ی درسی
رویکردها
مدل های برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
رویکردها
مدل ای برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
طبقه بندی ها
نظریه پردازان تجویزی (دستوری): ساخت بهترین برنامه ی درسی ممکن
ارزشیابی رویکرد تایلری
نظریه پردازان توصیفی: طراحی رویه های برنامه ریزی درسی
رویکرد طبیعت گرایانه والکر
نظریه پردازان انتقادی – اکتشافی: فهم برنامه ی درسی با واژه هایی مثل چگونه بوده، هست و خواهد بود
هنرمند ادبی
اگزیستانسیال و روان تحلیل گری
رویکرد خود شرح حال نویسی / زندگی نامه ای
تحلیل های جنسیتی و پداگوژی فمینیستی
جمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
فصل بیستم: نابرابری های جنسی و برنامه ی درسی
تحلیل های جنسی و پداگوژی فمینیستی
پیش زمینه های تاریخی
انتقادات فمینیستی از تحصیلات
دانش آموزان
معلمان
تفاوت های جنسی در جامعه
تحلیل های جنسیتی و هویت مردانهجمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
فصل بیست و یکم: پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
برخی اصطلاحات اساسی
پسا ساختارگرایی
ساختار شکنی
پسا استعمارگرایی
پست مدرنیسم و تحصیلات
پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
روش ها
تامل خود شرح حال نویسی
تفسیر مشارکتی
بحث های چند فرهنگی
زیبایی شناسی، پژوهش ترکیبی
حفظ بوم شناختی و پژوهش کل گرایانه
بحران های فراروی پست مدرن
جمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
منابع
نمایه موضوعی

قیمت محصول :

۸۹,۰۰۰۷۱,۲۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

Catalogue
Product
Book
یادواره ی کتاب

https://yadvareketab.ir/
انتشارات یادواره کتاب
مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی
ترجمه .دکتر مصطفی قادری استاد دانشگاه کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سلام یعقوبی و سه ر کاو احمدی
کتاب مفاهیم کلیدی جزو کتابهای معروف برنامه درسی است که حواننده با دنیای عمل برنامه درسی و پیچیدگی ها در غالب نمونه های عملی در کشورهای مختلف آشنا میشود این کتاب به مباحث بین المللی برنامه درسی در عمل میپزدازد وبرای خوانندگان امکان مطالعه ی تطبیقی وضعیت های اجرا و تغییر برنامه درسی را در سطح بین المللی به راحتی قراهم میسازد و برای تمام دانشگاهها و مراکز آموزش در هر سطحی مفید است
نویسنده : کولین جی مارچ
Key concepts for understanding Curriculum
Education . Curricula
Educational tests and measurements
آموزش و پرورش آزمون ها
Marsh .Colin J
پیش گفتار مترجمان
پیش گفتار نویسنده
بخش اول: مقدمه
فصل اول: برنامه ی درسی چیست؟
مقدمه
برخی تعاریف برنامه ی درسی
تعریف اول
مشکلات تعریف اول
تعریف دوم
مشکلات تعریف دوم
تعریف سوم
مشکلات تعریف سوم
تعریف چهارم
مشکلات تعریف چهارم
تعریف پنجم
مشکلات تعریف پنجم
تعریف ششم
مشکلات تعریف ششم
ویژگی های خاص برنامه ی درسی
چه کسانی در برنامه ریزی درسی دخیلند؟
اندیشه ها و مسائل
فصل دوم: معرفی مفاهیم کلیدی
مقدمه
جست و جوی مفاهیم کلیدی
طبقه بندی مفاهیم در این کتاب
طبقه بندی های عمومی
طراحی و برنامه ریزی درسی
مدیریت برنامه ی درسی
چشم اندازهای تدریس
مشارکت فعال در برنامه ی درسی
ایدئولوژی برنامه ی درسی
چشم انداازهای جایگزین
چشم انداز دانش آموز محور
سیاست های نگاه به برنامه ی درسی
مطالعات آینده و چشم انداز برنامه ی درسی
توضیحات پایانی
بخش دوم: برنامه ریزی و توسعه ی برنامه ی درسی
فصل سوم: چارچوب های برنامه ی درسی
مقدمه
منظور از چارچوب برنامه ی درسی چیست؟
چارچوب های برنامه ی درسی تهیه شده توسط نظریه پردازها و معلم ها
رویکردهای اخیر
مولفه ها
خصوصیات
تاثیر چارچوب های برنامه ی درسی بر معلمان
مزایای استفاده از چارچوب های برنامه ی درسی
نمونه هایی از چارچوب های برنامه ی درسی
بریتانیا
استرالیا
اندیشه ها و مسائل
فصل چهارم: اهداف درسی، نتایج یادگیری و استانداردها
مقدمه
اهداف درسی یا عینی
نتایج
استانداردها
مزایای مرتبط با اهداف درسی، نتایج و استانداردها
انواع هدف درسی
اهداف رفتاری
اهداف آموزشی
طبقه بندی اهداف درسی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل پنجم: انتخاب و سازماندهی روش های یاددهی – یادگیری
مقدمه
مطابقت اولویت های معلم و دانش آموز
استفاده از تکنولوژی
روش های آموزش
روش های یاددهی – یادگیری
مثال هایی از روش های یاددهی – یادگیری
یادگیری گروهی (مشارکتی)
نتیجه گیری
اندیشه ها و مسائل
فصل ششم: ارزیابی، نمره دادن و گزارش دهی
مقدمه
ارزیابی
دلایل ارزیابی
ارزیابی برای چه کسانی سودمند است؟
نکات مهم در ارزیابی
ارزیابی تشخیصی، تکوینی، پایانی
ارزیابی غیررسمی – رسمی
یادداشت برداری – گزارش دادن
تمایلات در گزارش دادن (روش های گزارش)
پیش رفت های جدید در ارزیابی و گزارش دهی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل هفتم: اجرای برنامه ی درسی
مقدمه
تعریف ها و اصطلاح ها
عوامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
مشکلات توصیف و سنجش اجرای برنامه ی درسی
سنجش فعالیت ها و پیشرفت دانش آموزان
اندازه گیری کاربرد مواد در برنامه ی درسی
سنجش فعالیت های معلم
نمونه ها
هنگ کنگ
انگلستان
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
بخش سوم: مدیریت برنامه ی درسی
فصل هشتم: نوآوری و تغییر برنامه ریزی شده
مقدمه
بعضی اصطلاح های پایه ای
فرآیندهای تغییر آموزشی
رهبران تغییر
پخش و انتشار نوآوری
تاکتیک ها و راهبردهای تغییر
بسترهای نوآوری
مدل های تغییر
کدام یک از نوآوری ها دوام می یابند؟
اندیشه ها و مسائل
فصل نهم: رهبری و مدیر مدرسه
مقدمه
انتظارات در مورد نقش مدیر
رهبری و مدیران مدرسه
کارکردها / استانداردها
کیفیت مدیر مدرسه
سبک رهبری
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل دهم: مدیریت مدرسه محور
مقدمه
بعضی اصطلاحات اساسی
تحقیق در مدیریت مدرسه محور
ویژگی های مدیریت مدرسه محور
نمونه هایی از مدیریت مدرسه محور
انگلستان
استرالیا
ایالت متحده ی آمریکا
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل یازدهم: ارزش یابی و بازنگری مدارس
مقدمه
بعضی از اصطلاح های اساسی
اهداف ارزش یابی
چه چیزی ارزشیابی شود؟
افراد درگیر در ارزشیابی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل دوازدهم: اصطلاح برنامه ی درسی
مقدمه
اصلاح برنامه ی درسی چیست؟
ایدئولوژی و اصلاح برنامه ی درسی
گروه هایی از اصلاحات
گزارش های اصلاحات
ایالات متحده ی آمریکا
انگلستان
ایالات متحده ی آمریکا
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
بخش چهارم: چشم اندازهای تدریس
فصل سیزدهم: محیط یادگیری
مقدمه
محیط های کلاس درس
اصول آرایش کلاس درس
دستورالعمل های محیط یادگیری (مخصوص معلمان دارای سی یا بیش تر از سی دانش آموز)
فضای کف
آرایش میزهای دانش آموزان
آرایش وسایل و تجهیزات
ایستگاه های یادگیری و مراکز کار
تابلوی پوسترها و مجلات
آیتم های خاص
دیگر عوامل فیزیکی و روانی در کلاس درس
رنگ
صدا
درجه ی حرارت
صندلی های راحتی
اندازه ی کلاس
سایر محیط های یادگیری
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل چهاردهم: ارزیابی معلم
مقدمه
برخی اصطلاحات اساسی
توسعه های موجود در ارزیابی معلمان
بریتانیا
ایالات متحده ی آمریکا
استرالیا
چرا معلمان ارزیابی می شوند؟
پوشه های کلاس تدریس
دیدگاه ها
دستورالعمل های پایانی
اندیشه ها و مسائل
بخش پنجم: مشارکت در برنامه ی درسی
فصل پانزدهم: مشارکت معلم در برنامه ریزی و بهبود برنامه ی آموزشی
مقدمه
بعضی اصطلاحات اساسی
رویکردهای مشارکت معلم
شرایط لازم برای مشارکت
فعالیت های مشارکتی و دانش آموزان
فعالیت های مشارکتی و مدیران
قدرت معلمان و دانش آموزان
قدرت و حمایت مدرسه
دیدگاه ها
اظهارات پایانی
اندیشه ها و مسائل
فصل شانزدهم: تصمیم گیرندگان، ذی نفعان و ذی نفوذان برنامه ی درسی
مقدمه
برخی از اصطلاحات اساسی
طبقه بندی
تصمیم گیرنده ها
سیاست گذاران
ناظران / روسای ادارات آموزش و پرورش / مدیران کل
مقامات ادارات دولتی / مقامات ادارات محلی
هیئت های ارزیابی
اتحادیه های معلمی
شوراها / هیئت های والدین و مدارس
مدیران / معلمان ارشد
معلمان
دانش آموزان
دانشگاهیان
کارگزاران
انجمن های حرفه ای
نویسندگان کتاب های درسی
نمایندگی های ملی / فدرال
رسانه ها
مشاوران آموزشی
گروه های فشار
افراد مشهور
سازمان های پژوهشی و ارزشیابی
حمایت مالی / قرارداد مالی
سایر گروه ها
اندیشه ها و مسائل
فصل هفدهم: اقدام پژوهشی / معلم به عنوان پژوهش گر
مقدمه
برخی اصطلاحات اساسی
شروع اقدام پژوهشی
شیوه های اقدام پژوهشی
بعد هدف در اقدام پژوهی
بعد جهت گیری نظری
فنی
اقدام پژوهی مشارکتی / عملی
آزادی یا رهایی بخشی
انواع بعدهای تامل در اقدام پژوهی
عوامل محدود کننده ی اقدام پژوهی
تاثیر اقدام پژوهی بر مدارس
محاسن اقدام پژوهی
معایب اقدام پژوهی
جمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
فصل هجدهم: همکاری معلم – والدین
مقدمه برخی اصطلاحات اساسی
موافقان و مخالفان مشارکت والدین
همکاری مستمر والدین
فعالیت های برنامه ریزی شده و نتایج واقعی
نیازهای آموزشی برای همکاری معلم – والدین
والدین
معلمان
شوراهای مدرسه
اندیشه ها و مسائل
بخش ششم: ایدئولوژی برنامه ی درسی
فصل نوزدهم: نظریه پردازی برنامه ی درسی
مقدمه
رویکردها
مدل های برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
مقدمه
رویکردها
مدل ای برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
طبقه بندی ها
نظریه پردازان تجویزی (دستوری): ساخت بهترین برنامه ی درسی ممکن
ارزشیابی رویکرد تایلری
نظریه پردازان توصیفی: طراحی رویه های برنامه ریزی درسی
رویکرد طبیعت گرایانه والکر
نظریه پردازان انتقادی – اکتشافی: فهم برنامه ی درسی با واژه هایی مثل چگونه بوده، هست و خواهد بود
هنرمند ادبی
اگزیستانسیال و روان تحلیل گری
رویکرد خود شرح حال نویسی / زندگی نامه ای
تحلیل های جنسیتی و پداگوژی فمینیستی
جمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
فصل بیستم: نابرابری های جنسی و برنامه ی درسی
مقدمه
تحلیل های جنسی و پداگوژی فمینیستی
پیش زمینه های تاریخی
انتقادات فمینیستی از تحصیلات
دانش آموزان
معلمان
تفاوت های جنسی در جامعه
تحلیل های جنسیتی و هویت مردانهجمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
فصل بیست و یکم: پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
مقدمه
برخی اصطلاحات اساسی
پسا ساختارگرایی
ساختار شکنی
پسا استعمارگرایی
پست مدرنیسم و تحصیلات
پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
روش ها
تامل خود شرح حال نویسی
تفسیر مشارکتی
بحث های چند فرهنگی
زیبایی شناسی، پژوهش ترکیبی
حفظ بوم شناختی و پژوهش کل گرایانه
بحران های فراروی پست مدرن
جمع بندی نظرات
اندیشه ها و مسائل
منابع
نمایه موضوعی
اساتید این انتشارات در گروه علوم تربیتی – گروه برنامه درسی – گروه برنامه ریزی آموزشی – گروه روانشناختی – گروه فلسفی – گروه اچتماعی – گروه روانشناسی
دکترمحمد حسین یارمحمدیان – دکتر مصطفی قادری – دکتر سیاوش خلیلی شورینی
دکتر علیرضا عصاره – دکتر بابلی بهمیی – دکتر زهره سعادتمند – دکتر مهین لیراوی – دکتر عباس قلتاش -دکتر سلام یعقوبی
دکتر سه ر کاو احمدی – دکتر مرتضی کرمی – دکتر سمیه قاضی – دکتر سهیلا علوی – میمنت رحمتی
دکتر غلامرضا یادگارزاده – دکتر آرش بهرامی – دکتر کورش پرند – دکتر محمود نیکزاد – غلامحسین فرمانبردار
و کتابهای اساتید دانشگاههای خارجی
دکتر آلن سی ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینس – دانیل ال استافیل بیم – پرومود باترا – وی جی باترا – راندابرن – فیلیکس ریمکاستم – کولین جی مارش

مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی ترجمه دکتر مصطفی قادری was last modified: سپتامبر 12th, 2020 by yadvareketab

اطلاعات بیشتر

وزن800 kg
ابعاد25 × 17 × 2.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی ترجمه دکتر مصطفی قادری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما