مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی دکتر مصطفی قادری


Catalogue
Product
Book
یادواره ی کتاب

https://yadvareketab.ir/
انتشارات یادواره کتاب
مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی
ترجمه .دکتر مصطفی قادری استاد دانشگاه کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سلام یعقوبی و سه ر کاو احمدی
کتاب مفاهیم کلیدی جزو کتابهای معروف برنامه درسی است که حواننده با دنیای عمل برنامه درسی و پیچیدگی ها در غالب نمونه های عملی در کشورهای مختلف آشنا میشود این کتاب به مباحث بین المللی برنامه درسی در عمل میپزدازد وبرای خوانندگان امکان مطالعه ی تطبیقی وضعیت های اجرا و تغییر برنامه درسی را در سطح بین المللی به راحتی قراهم میسازد و برای تمام دانشگاهها و مراکز آموزش در هر سطحی مفید است
نویسنده : کولین جی مارچ
Key concepts for understanding Curriculum
Education . Curricula
Educational tests and measurements
آموزش و پرورش آزمون ها
Marsh .Colin J

برنامه ی درسی چیست؟
برخی تعاریف برنامه ی درسی
تعریف اول
مشکلات تعریف اول
تعریف دوم
مشکلات تعریف دوم
تعریف سوم
مشکلات تعریف سوم
تعریف چهارم
مشکلات تعریف چهارم
تعریف پنجم
مشکلات تعریف پنجم
تعریف ششم
مشکلات تعریف ششم
ویژگی های خاص برنامه ی درسی
چه کسانی در برنامه ریزی درسی دخیلند؟
اندیشه ها و مسائل
معرفی مفاهیم کلیدی
جست و جوی مفاهیم کلیدی
طبقه بندی مفاهیم در این کتاب
طبقه بندی های عمومی
طراحی و برنامه ریزی درسی
مدیریت برنامه ی درسی
چشم اندازهای تدریس
مشارکت فعال در برنامه ی درسی
ایدئولوژی برنامه ی درسی
چشم انداازهای جایگزین
چشم انداز دانش آموز محور
سیاست های نگاه به برنامه ی درسی
مطالعات آینده و چشم انداز برنامه ی درسی
توضیحات پایانی
برنامه ریزی و توسعه ی برنامه ی درسی
چارچوب های برنامه ی درسی
منظور از چارچوب برنامه ی درسی چیست؟
چارچوب های برنامه ی درسی تهیه شده توسط نظریه پردازها و معلم ها
تاثیر چارچوب های برنامه ی درسی بر معلمان
مزایای استفاده از چارچوب های برنامه ی درسی
نمونه هایی از چارچوب های برنامه ی درسی
بریتانیا
استرالیا
اندیشه ها و مسائل
اهداف درسی، نتایج یادگیری و استانداردها
اهداف درسی یا عینی
مزایای مرتبط با اهداف درسی، نتایج و استانداردها
انواع هدف درسی
اهداف رفتاری
اهداف آموزشی
طبقه بندی اهداف درسی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
انتخاب و سازماندهی روش های یاددهی – یادگیری
مطابقت اولویت های معلم و دانش آموز
استفاده از تکنولوژی
روش های آموزش
روش های یاددهی – یادگیری
مثال هایی از روش های یاددهی – یادگیری
یادگیری گروهی (مشارکتی)
نتیجه گیری
ارزیابی، نمره دادن و گزارش دهی
دلایل ارزیابی
ارزیابی برای چه کسانی سودمند است؟
نکات مهم در ارزیابی
ارزیابی تشخیصی، تکوینی، پایانی
ارزیابی غیررسمی – رسمی
یادداشت برداری – گزارش دادن
تمایلات در گزارش دادن (روش های گزارش)
پیش رفت های جدید در ارزیابی و گزارش دهی
اجرای برنامه ی درسی
تعریف ها و اصطلاح ها
عوامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
مشکلات توصیف و سنجش اجرای برنامه ی درسی
سنجش فعالیت ها و پیشرفت دانش آموزان
اندازه گیری کاربرد مواد در برنامه ی درسی
سنجش فعالیت های معلم
نمونه ها
هنگ کنگ
انگلستان
اندیشه ها و مسائل
مدیریت برنامه ی درسی
نوآوری و تغییر برنامه ریزی شده
بعضی اصطلاح های پایه ای
فرآیندهای تغییر آموزشی
رهبران تغییر
پخش و انتشار نوآوری
تاکتیک ها و راهبردهای تغییر
بسترهای نوآوری
مدل های تغییر
کدام یک از نوآوری ها دوام می یابند؟
رهبری و مدیر مدرسه
انتظارات در مورد نقش مدیر
رهبری و مدیران مدرسه
کارکردها / استانداردها
کیفیت مدیر مدرسه
سبک رهبری

مدیریت مدرسه محور
بعضی اصطلاحات اساسی
تحقیق در مدیریت مدرسه محور
ویژگی های مدیریت مدرسه محور
نمونه هایی از مدیریت مدرسه محور
ارزش یابی و بازنگری مدارس
چه چیزی ارزشیابی شود؟
افراد درگیر در ارزشیابی
اصطلاح برنامه ی درسی
ایدئولوژی و اصلاح برنامه ی درسی
گزارش های اصلاحات
چشم اندازهای تدریس
محیط یادگیری
محیط های کلاس درس
اصول آرایش کلاس درس
دستورالعمل های محیط یادگیری (مخصوص معلمان دارای سی یا بیش تر از سی دانش آموز)
فضای کف
آرایش میزهای دانش آموزان
آرایش وسایل و تجهیزات
ایستگاه های یادگیری و مراکز کار
تابلوی پوسترها و مجلات
آیتم های خاص
دیگر عوامل فیزیکی و روانی در کلاس درس
رنگ
صدا
درجه ی حرارت
صندلی های راحتی
اندازه ی کلاس
سایر محیط های یادگیری
ارزیابی معلم
برخی اصطلاحات اساسی
توسعه های موجود در ارزیابی معلمان
چرا معلمان ارزیابی می شوند؟
پوشه های کلاس تدریس
مشارکت در برنامه ی درسی
مشارکت معلم در برنامه ریزی و بهبود برنامه ی آموزشی
شرایط لازم برای مشارکت
فعالیت های مشارکتی و دانش آموزان
فعالیت های مشارکتی و مدیران
قدرت معلمان و دانش آموزان
قدرت و حمایت مدرسه
تصمیم گیرندگان، ذی نفعان و ذی نفوذان برنامه ی درسی

سیاست گذاران
ناظران / روسای ادارات آموزش و پرورش / مدیران کل
مقامات ادارات دولتی / مقامات ادارات محلی
اتحادیه های معلمی
شوراها / هیئت های والدین و مدارس
مدیران / معلمان ارشد
معلمان
دانش آموزان
دانشگاهیان
کارگزاران
انجمن های حرفه ای
نویسندگان کتاب های درسی
نمایندگی های ملی / فدرال
مشاوران آموزشی
گروه های فشار
افراد مشهور
سازمان های پژوهشی و ارزشیابی
حمایت مالی / قرارداد مالی

اقدام پژوهشی / معلم به عنوان پژوهش گر
شروع اقدام پژوهشی
شیوه های اقدام پژوهشی
بعد هدف در اقدام پژوهی
بعد جهت گیری نظری
فنی
اقدام پژوهی مشارکتی / عملی
آزادی یا رهایی بخشی
انواع بعدهای تامل در اقدام پژوهی
عوامل محدود کننده ی اقدام پژوهی
تاثیر اقدام پژوهی بر مدارس
محاسن اقدام پژوهی
معایب اقدام پژوهی
جمع بندی نظرات
همکاری معلم – والدین
مقدمه برخی اصطلاحات اساسی
موافقان و مخالفان مشارکت والدین
همکاری مستمر والدین
فعالیت های برنامه ریزی شده و نتایج واقعی
نیازهای آموزشی برای همکاری معلم – والدین
والدین
معلمان
شوراهای مدرسه
ایدئولوژی برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
مدل های برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
مدل های برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
طبقه بندی ها
نظریه پردازان تجویزی (دستوری): ساخت بهترین برنامه ی درسی ممکن
ارزشیابی رویکرد تایلری
نظریه پردازان توصیفی: طراحی رویه های برنامه ریزی درسی
رویکرد طبیعت گرایانه والکر
نظریه پردازان انتقادی – اکتشافی: فهم برنامه ی درسی با واژه هایی مثل چگونه بوده، هست و خواهد بود
هنرمند ادبی
اگزیستانسیال و روان تحلیل گری
رویکرد خود شرح حال نویسی / زندگی نامه ای
تحلیل های جنسیتی و پداگوژی فمینیستی
نابرابری های جنسی و برنامه ی درسی
تحلیل های جنسی و پداگوژی فمینیستی
پیش زمینه های تاریخی
انتقادات فمینیستی از تحصیلات
تفاوت های جنسی در جامعه
تحلیل های جنسیتی و هویت مردانه
پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
برخی اصطلاحات اساسی
پسا ساختارگرایی
ساختار شکنی
پسا استعمارگرایی
پست مدرنیسم و تحصیلات
پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
تامل خود شرح حال نویسی
بحث های چند فرهنگی
زیبایی شناسی، پژوهش ترکیبی
حفظ بوم شناختی و پژوهش کل گرایانه
بحران های فراروی پست مدرن
اساتید این انتشارات در گروه علوم تربیتی – گروه برنامه درسی – گروه برنامه ریزی آموزشی – گروه روانشناختی – گروه فلسفی – گروه اچتماعی – گروه روانشناسی
دکترمحمد حسین یارمحمدیان –  مصطفی قادری – سیاوش خلیلی شورینی
علیرضا عصاره –  بابلی بهمیی –  زهره سعادتمند – مهین لیراوی – عباس قلتاش – سلام یعقوبی _ سه ر کاو احمدی –  مرتضی کرمی –  سمیه قاضی – سهیلا علوی – میمنت رحمتی
غلامرضا یادگارزاده – آرش بهرامی – کورش پرند –  محمود نیکزاد – غلامحسین فرمانبردار
و کتابهای اساتید دانشگاههای خارجی
دکتر آلن سی ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینس – دانیل ال استافیل بیم – پرومود باترا – وی جی باترا – راندابرن – فیلیکس ریمکاستم – کولین جی مارش

قیمت محصول :

۱۰۹,۰۰۰۸۷,۲۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

Catalogue
Product
Book
یادواره ی کتاب

yadvareketab.ir
یادواره کتاب
مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی
مصطفی قادری استاد دانشگاه کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سلام یعقوبی و سه ر کاو احمدی
کتاب مفاهیم کلیدی جزو کتابهای معروف برنامه درسی است که حواننده با دنیای عمل برنامه درسی و پیچیدگی ها در غالب نمونه های عملی در کشورهای مختلف آشنا میشود این کتاب به مباحث بین المللی برنامه درسی در عمل میپزدازد وبرای خوانندگان امکان مطالعه ی تطبیقی وضعیت های اجرا و تغییر برنامه درسی را در سطح بین المللی به راحتی قراهم میسازد و برای تمام دانشگاهها و مراکز آموزش در هر سطحی مفید است
نویسنده : کولین جی مارچ
Key concepts for understanding Curriculum
Education . Curricula
Educational tests and measurements
آموزش و پرورش آزمون ها
Marsh .Colin J
برنامه ی درسی چیست؟
برخی تعاریف برنامه ی درسی
تعریف اول
مشکلات تعریف اول
مشکلات تعریف دوم
تعریف سوم
مشکلات تعریف سوم
تعریف چهارم
مشکلات تعریف چهارم
تعریف پنجم
مشکلات تعریف پنجم
تعریف ششم
مشکلات تعریف ششم
ویژگی های خاص برنامه ی درسی
چه کسانی در برنامه ریزی درسی دخیلند؟
اندیشه ها و مسائل
معرفی مفاهیم کلیدی
جست و جوی مفاهیم کلیدی
طبقه بندی مفاهیم در این کتاب
طبقه بندی های عمومی
طراحی و برنامه ریزی درسی
مدیریت برنامه ی درسی
چشم اندازهای تدریس
مشارکت فعال در برنامه ی درسی
ایدئولوژی برنامه ی درسی
چشم انداازهای جایگزین
چشم انداز دانش آموز محور
سیاست های نگاه به برنامه ی درسی
مطالعات آینده و چشم انداز برنامه ی درسی
توضیحات پایانی
برنامه ریزی و توسعه ی برنامه ی درسی
چارچوب های برنامه ی درسی
منظور از چارچوب برنامه ی درسی چیست؟
چارچوب های برنامه ی درسی تهیه شده توسط نظریه پردازها و معلم ها
تاثیر چارچوب های برنامه ی درسی بر معلمان
مزایای استفاده از چارچوب های برنامه ی درسی
نمونه هایی از چارچوب های برنامه ی درسی
بریتانیا
استرالیا
اندیشه ها و مسائل
اهداف درسی، نتایج یادگیری و استانداردها
اهداف درسی یا عینی
مزایای مرتبط با اهداف درسی، نتایج و استانداردها
انواع هدف درسی
اهداف رفتاری
اهداف آموزشی
طبقه بندی اهداف درسی
دیدگاه ها
اندیشه ها و مسائل
انتخاب و سازماندهی روش های یاددهی – یادگیری
مطابقت اولویت های معلم و دانش آموز
استفاده از تکنولوژی
روش های آموزش
روش های یاددهی – یادگیری
مثال هایی از روش های یاددهی – یادگیری
یادگیری گروهی (مشارکتی)
نتیجه گیری
ارزیابی، نمره دادن و گزارش دهی
دلایل ارزیابی
ارزیابی برای چه کسانی سودمند است؟
نکات مهم در ارزیابی
ارزیابی تشخیصی، تکوینی، پایانی
ارزیابی غیررسمی – رسمی
یادداشت برداری – گزارش دادن
تمایلات در گزارش دادن (روش های گزارش)
پیش رفت های جدید در ارزیابی و گزارش دهی
اجرای برنامه ی درسی
تعریف ها و اصطلاح ها
عوامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
مشکلات توصیف و سنجش اجرای برنامه ی درسی
سنجش فعالیت ها و پیشرفت دانش آموزان
اندازه گیری کاربرد مواد در برنامه ی درسی
سنجش فعالیت های معلم
نمونه ها
هنگ کنگ
انگلستان
اندیشه ها و مسائل
مدیریت برنامه ی درسی
نوآوری و تغییر برنامه ریزی شده
بعضی اصطلاح های پایه ای
فرآیندهای تغییر آموزشی
رهبران تغییر
پخش و انتشار نوآوری
تاکتیک ها و راهبردهای تغییر
بسترهای نوآوری
مدل های تغییر
کدام یک از نوآوری ها دوام می یابند؟
رهبری و مدیر مدرسه
انتظارات در مورد نقش مدیر
رهبری و مدیران مدرسه
کارکردها / استانداردها
کیفیت مدیر مدرسه
سبک رهبری

مدیریت مدرسه محور
بعضی اصطلاحات اساسی
تحقیق در مدیریت مدرسه محور
ویژگی های مدیریت مدرسه محور
نمونه هایی از مدیریت مدرسه محور
ارزش یابی و بازنگری مدارس
چه چیزی ارزشیابی شود؟
افراد درگیر در ارزشیابی
اصطلاح برنامه ی درسی
ایدئولوژی و اصلاح برنامه ی درسی
گزارش های اصلاحات
چشم اندازهای تدریس
محیط یادگیری
محیط های کلاس درس
اصول آرایش کلاس درس
دستورالعمل های محیط یادگیری (مخصوص معلمان دارای سی یا بیش تر از سی دانش آموز)
فضای کف
آرایش میزهای دانش آموزان
آرایش وسایل و تجهیزات
ایستگاه های یادگیری و مراکز کار
تابلوی پوسترها و مجلات
آیتم های خاص
دیگر عوامل فیزیکی و روانی در کلاس درس
رنگ
صدا
درجه ی حرارت
صندلی های راحتی
اندازه ی کلاس
سایر محیط های یادگیری
ارزیابی معلم
برخی اصطلاحات اساسی
توسعه های موجود در ارزیابی معلمان
چرا معلمان ارزیابی می شوند؟
پوشه های کلاس تدریس
مشارکت در برنامه ی درسی
مشارکت معلم در برنامه ریزی و بهبود برنامه ی آموزشی
شرایط لازم برای مشارکت
فعالیت های مشارکتی و دانش آموزان
فعالیت های مشارکتی و مدیران
قدرت معلمان و دانش آموزان
قدرت و حمایت مدرسه
تصمیم گیرندگان، ذی نفعان و ذی نفوذان برنامه ی درسی

سیاست گذاران
ناظران / روسای ادارات آموزش و پرورش / مدیران کل
مقامات ادارات دولتی / مقامات ادارات محلی
اتحادیه های معلمی
شوراها / هیئت های والدین و مدارس
مدیران / معلمان ارشد
معلمان
دانش آموزان
دانشگاهیان
کارگزاران
انجمن های حرفه ای
نویسندگان کتاب های درسی
نمایندگی های ملی / فدرال
مشاوران آموزشی
گروه های فشار
افراد مشهور
سازمان های پژوهشی و ارزشیابی
حمایت مالی / قرارداد مالی

اقدام پژوهشی / معلم به عنوان پژوهش گر
شروع اقدام پژوهشی
شیوه های اقدام پژوهشی
بعد هدف در اقدام پژوهی
بعد جهت گیری نظری
فنی
اقدام پژوهی مشارکتی / عملی
آزادی یا رهایی بخشی
انواع بعدهای تامل در اقدام پژوهی
عوامل محدود کننده ی اقدام پژوهی
تاثیر اقدام پژوهی بر مدارس
محاسن اقدام پژوهی
معایب اقدام پژوهی
جمع بندی نظرات
همکاری معلم – والدین
مقدمه برخی اصطلاحات اساسی
موافقان و مخالفان مشارکت والدین
همکاری مستمر والدین
فعالیت های برنامه ریزی شده و نتایج واقعی
نیازهای آموزشی برای همکاری معلم – والدین
والدین
معلمان
شوراهای مدرسه
ایدئولوژی برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
مدل های برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
مدل های برنامه ی درسی
نظریه پردازی برنامه ی درسی
طبقه بندی ها
نظریه پردازان تجویزی (دستوری): ساخت بهترین برنامه ی درسی ممکن
ارزشیابی رویکرد تایلری
نظریه پردازان توصیفی: طراحی رویه های برنامه ریزی درسی
رویکرد طبیعت گرایانه والکر
نظریه پردازان انتقادی – اکتشافی: فهم برنامه ی درسی با واژه هایی مثل چگونه بوده، هست و خواهد بود
هنرمند ادبی
اگزیستانسیال و روان تحلیل گری
رویکرد خود شرح حال نویسی / زندگی نامه ای
تحلیل های جنسیتی و پداگوژی فمینیستی
نابرابری های جنسی و برنامه ی درسی
تحلیل های جنسی و پداگوژی فمینیستی
پیش زمینه های تاریخی
انتقادات فمینیستی از تحصیلات
تفاوت های جنسی در جامعه
تحلیل های جنسیتی و هویت مردانه
پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
برخی اصطلاحات اساسی
پسا ساختارگرایی
ساختار شکنی
پسا استعمارگرایی
پست مدرنیسم و تحصیلات
پست مدرنیسم و برنامه ی درسی
تامل خود شرح حال نویسی
بحث های چند فرهنگی
زیبایی شناسی، پژوهش ترکیبی
حفظ بوم شناختی و پژوهش کل گرایانه
بحران های فراروی پست مدرن
اساتید این انتشارات در گروه علوم تربیتی – گروه برنامه درسی – گروه برنامه ریزی آموزشی – گروه روانشناختی – گروه فلسفی – گروه اچتماعی – گروه روانشناسی
دکترمحمد حسین یارمحمدیان –  مصطفی قادری – سیاوش خلیلی شورینی
علیرضا عصاره –  بابلی بهمیی –  زهره سعادتمند – مهین لیراوی – عباس قلتاش – سلام یعقوبی _ سه ر کاو احمدی –  مرتضی کرمی –  سمیه قاضی – سهیلا علوی – میمنت رحمتی
غلامرضا یادگارزاده – آرش بهرامی – کورش پرند –  محمود نیکزاد – غلامحسین فرمانبردار
و کتابهای اساتید دانشگاههای خارجی
دکتر آلن سی ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینس – دانیل ال استافیل بیم – پرومود باترا – وی جی باترا – راندابرن – فیلیکس ریمکاستم – کولین جی مارش

مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی دکتر مصطفی قادری was last modified: نوامبر 23rd, 2021 by admin

اطلاعات بیشتر

وزن 800 kg
ابعاد 25 × 17 × 2.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مفاهیم کلیدی در مطالعات برنامه ی درسی دکتر مصطفی قادری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما