تخفیف!

#مبانی-و-اصول-برنامه-ریزی-درسی-{چ18}-محمدحسین یارمحمدیان ناشر کتاب

تومان223,000

یادواره کتاب
یادواره ی کتاب
چاپ هیجدهم
یادواره کتاب
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی
دکتر محمد حسین یارمحمدیان

مقایسه

توضیحات

انتشارات یادواره کتاب
چاپ جدید
یادواره ی کتاب
چاپ هیجدهم
یادواره کتاب
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی
دکتر محمد حسین یارمحمدیان

ضرورت توجه جدی به برنامه ریزی
کلیات برنامه ریزی درسی
ماهیت برنامه ریزی
هدف های آموزشی
مفهوم برنامه ی درسی
عناصر برنامه ی درسی
انواع برنامه درسی
برنامه ی درسی رسمی
برنامه ی درسی اجرایی یا عملیاتی
برنامه ی درسی پنهان
برنامه ی درسی پوچ
برنامه ی درسی فوق برنامه
انواع برنامه ی درسی از دیدگاه انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
برنامه ی درسی قصد شده
برنامه ی درسی اجرا شده
برنامه ی درسی کسب شده
تعریف برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
تفاوت برنامه ریزی آموزشی و درسی
برنامه ی درسی، آموزش و تدریس
تاریخچه ی تحولات برنامه ی درسی
دوران غیر رسمی
دوران رسمی
تحولات مفهوم برنامه ی درسی
مناظر برنامه ی درسی از نگاه بوشامپ و بحث حدود و ثغور برنامه ی درسی
برنامه ی درسی به عنوان سند مکتوب
برنامه ی درسی به عنوان نظام
برنامه ی درسی به عنوان یک نظام حوزه ی مطالعاتی
طبقه بندی گودلد از برنامه ریزی درسی
مفهوم رویکرد درسی و انواع آن
گرایش رفتاری
گرایش مدیریتی
گرایش سیستمی
گرایش علمی
گرایش انسان گرا
گرایش بازسازان مفهومی
چارچوب برنامه ی درسی
اصول برنامه ی درسی مبتنی بر مفاهیم
فعالیت فصل
مبانی برنامه ریزی درسی
مبنی فلسفی برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
تعریف فلسفه
فعالیت های تربیتی و فلسفه
رابطه ی فلسفه با برنامه ی درسی
مقوله های فلسفی
مقولات فلسفی و برنامه ریزی درسی
فلسفه ی طرفداران موضوعات اساسی
پایدار گرایی
پیشرفت گرایی
اگزیستانسیالیزم
اصول فلسفی برنامه ی درسی
فعالیت فصل
مبانی روان شناختی برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
ابعاد رشد و شخصیت فراگیران
رابطه ی روان شناسی و برنامه ی درسی
تعریف یادگیری
آیا نظریات مختلفی در زمینه ی یادگیری وجود دارد؟
نظریه ی پیوند گرایی
نظریه ی رفتار گرایی
شرطی سازی کلاسیک
شرطی سازی عاملی
نظریه شناختی گشتالت
نظریه ی رشد شناختی پیاژه
نظریه ی اجتماعی یادگیری مشاهده ای
نکاتی در مورد نظریات یادگیری
یادگیری و تدریس
برنامه ی درسی و تفکر
تفکر
تعریف تفکر
تفکر انتقادی
تفکر خلاق
تفکر خلاق و انتقادی و برنامه ی درسی
ضرورت پرورش تفکر خلاق و انتقادی در کلاس درس
توسعه ی فضای کلاس برای پرورش تفکر خلاق و انتقادی
تکنیک های پرورش تفکر خلاق و انتقادی
مثال هایی از تکالیف نوشتاری اثر بخش
حل مساله (تلفیق تفکر انتقادی و خلاق)
کاربرد حل مساله در برنامه ی درسی
نکات مهم برای ایجاد یادگیری معنا دار
شروع یادگیری، مهم ترین و حساس ترین مرحله ی یادگیری است
یادگیری با مراحل رشد انسان ارتباط دارد
محیط و شرایط محیطی بر کارکرد ذهن و هوش انسان اثر می گذارند
حتی افرادی که در یک مرحله ی مشابه از رشد هستند، با یکدیگر تفاوت دارند
یادگیری همان تجربه است، پس باید از راه تجربه صورت پذیرد
اصول روان شناختی برنامه ی درسی
مبانی جامعه شناسی برنامه ریزی درسی
اهداف آموزش
مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی
جامعه
فرهنگ
عناصر اساسی فرهنگ و نقش آن ها در برنامه ی درسی
برنامه ی درسی و میراث فرهنگی
فهم و درک میراث فرهنگی
ارزش یابی میراث فرهنگی
توسعه و تکامل فرهنگ جامعه
فرآیند اجتماعی شدن و برنامه درسی مدرسه
انفجار دانش
مسائل اقتصادی
تغییر ماهیت اقتصادی جامعه
نیروی محرکه
توجه به موقعیت کشور در تجارت جهانی
اشتغال
ترکیب نیروی کار
مسائل اجتماعی – جمعیتی
جمعیت
برنامه ی درسی و توجه به قومیت ها
عوامل اجتماعی موثر بر همسالان
اجتماع و گروه های اجتماعی
وسایل ارتباط جمعی
گستردگی تعاملات انسان ها با یکدیگر
مسائل ناشی از تغییر سازمانی
تکنولوژی بالا
مشارکت
مسائل ارزشی
تعامل علائق شخصی و نیازهای اجتماعی
کلاس درس به عنوان یک گروه اجتماعی پویا
پویایی گروهی و کاربرد آن در برنامه ریزی درسی
ایده آل های اجتماعی و برنامه ی درسی
جامعه در حال تغییر
نحوه ی برخورد برنامه ریزان درسی با مسائل و نیازهای اجتماعی
مشکلات اجتماعی و برنامه ریزی درسی
راهبردهای تربیتی برای مقابله با مشکلات اجتماعی
وسعه ی برنامه های مربوط به آموزش های پیش دبستانی
گسترش خدمات حمایتی کودکان
روش های متنوع یادگیری
آموزش های چند فرهنگی
تقویت برنامه های پیوند خانه و مدرسه
اصول اجتماعی برای برنامه ریزان درسی
فرآیند و مراحل برنامه ریزی درسی
فرآیند برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
فرآیند برنامه ریزی درسی
مراحل برنامه ریزی درسی
نیاز سنجی (برآورد و تحلیل نیازهای آموزشی)
طراحی برنامه ی درسی
اجرا
ارزش یابی
نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
نیاز سنجی اولین گام در برنامه ریزی درسی
تعریف نیاز و نیاز سنجی
ابزارهای نیاز سنجی
شیوه های رسمی برآورد نیازها
روش ها و فنون توافق محور و نظر سنجی ها
روش ها و فنون مساله محور
تکنیک رویداد مهم یا حساس
شرح حال فردی
تحلیل قابلیت یا شایستگی
تکنیک ها و شیوه های هدف محور
طراحی برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
طراحی برنامه ی درسی و طراحی آموزشی
مولفه ها و مراحل طراحی آموزشی
گام های اساسی در طراحی یک برنامه ی درسی
مدل طراحی و تدوین برنامه ی درسی ASSURE
تحلیل یاد گیرنده
انتخاب روش ها و ابزارهای آموزشی
استفاده از مواد و رسانه های آموزشی
شرکت فعال یادگیرندگان در امر یادگیری
ارزش یابی و بازنگری
جایگاه طراحی آموزشی
تعیین و تنظیم اهداف برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
مفهوم اهداف آموزشی
سلسله مراتب اهداف آموزشی
منظور از اهداف آموزشی
جهت و جهت گیری
اهداف مبنایی برای انتخاب تجربیات یادگیری
اهداف مبنایی برای ارزش یابی
اهداف مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی
منابع اهداف آموزشی
نیازها، انتظارات و علائق خود فراگیران
نیازهای اجتماع معاصر یا روندهای متغیر زندگی یا جامعه ی مورد نظر
متخصصان رشته یا موضوع درسی
گزینش اهداف یا غربال کردن
تعیین هدف ها در برنامه ریزی درسی
گام های مرتبط با تعیین و تنظیم اهداف آموزشی
روش های تعیین هدف های برنامه
انتخاب و سازمان دهی محتوای برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
محتوا چیست؟
تعریف محتوا
ماهیت محتوا
دیدگاه های اساسی در انتخاب محتوا
دیدگاه سنتی (محتوا در خدمت تابعیت)
دیدگاه پویا (محتوا در خدمت تغییر و تحول)
دیدگاه سازنده (محتوا برای تغییر)
اصول انتخاب محتوا
ملاک های انتخاب محتوا
معیارهای انتخاب محتوا از نظر اورنشتاین و هانکینز
معیارهای لنتخاب محتوا از دید فنیکس
اشکال و قالب های ارائه ی محتوا
شیوه ها و الگوهای سازمان دهی محتوای برنامه ی درسی
الگوی سازمان دهی بر اساس رشته های علمی یا برنامه ریزی درسی موضوع محور
توجیه شیوه ی سازمان دهی بر اساس رشته ی علمی
برنامه های درسی موضوعات مجزا
برنامه های درسی مبتنی بر موضوعات وسیع
برنامه ی درسی مارپیچی
سازماندهی محتوا به شیوه ی تلفیقی یا برنامه ی درسی ادغام شده
شیوه های تلفیق مواد درسی
شیوه ی موازی سازی رشته
شیوه ی سازمان دهی چند رشته ای

شیوه ی سازمان دهی بین رشته ا
شیوه ی سازمان دهی فرا رشته ای
برنامه های درسی دانش آموز محور
برنامه ی درسی پایه مشترک
برنامه ی مبتنی بر کارکردهای اجتماعی یا مسائل اجتماعی
برنامه ی درسی فعالیت محور
برنامه ی درسی انسان گرایانه و آموزش و پرورش باز
مفهوم تحلیل محتوا یا کتاب درسی
مراحل تحلیل محتوا
اصول انتخاب و سازمان دهی محتوا
اصول سازمان دهی محتوا
اصول انتخاب محتوا
انتخاب روش ها و استراتژی ها ی آموزش
اهداف آموزشی
تجربیات یادگیری و برنامه ی درسی
روش های تدریس فعال و غیر فال
الگوهای تدریس
منابع و شرایط لازم برای الگوهای تدریس
اصول انتخاب و کاربرد روش های تدریس
اصول مبتنی بر روان شناسی جدید
اصول مبتنی بر عملکردهای اجتماعی
اصول مبتنی بر هدف های آموزشی
اجرای برنامه ی درسی، تغییر و اصلاح آن
اجرای برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
موضوعات مهم در اجرای برنامه ی درسی
عوامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
شیوه های اجرای برنامه ی درسی
مشارکت کنندگان در برنامه ریزی درسی
میزان توجه به واقعیات محیطی
رویکرد برنامه ی درسی مقاوم نسبت به معلم
رویکرد سازگاری محدود
رویکرد سازگاری آزاد
شرایط اجرای برنامه ی درسی
سایر عوامل موثر در اجرای برنامه ی درسی
یاد گیرندگان
والدین
سازمان ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی و ناشران آموزشی
متخصصان و منتقدان تعلیم و تربیت
حوزه های سیاست گذاری و خط مشی سازی
اجرای برنامه ی درسی به منزله ی آزمودن فرضیات برنامه ی درسی و طرح پیشنهادی برای حل مساله
اجرای برنامه ی درسی به منزله ی فرآیند تغییر
مراحل تغییر
.برنامه ریزی برای تغییر
استفاده یا کاربست تغییر
ارزش یابی از تغییر
اصول تغییر برنامه های درسی
ارزش یابی در فرایند برنامه ریزی درسی
اهداف آموزشی
ماهیت ارزش یابی
ارزش یابی برنامه های درسی
کارکردهای عمده ی ارزش یابی در برنامه ریزی درسی
تشخیص و تطابق برنامه های درسی
پیش بینی نیازهای آموزشی یا نیاز سنجی
مقایسه و تحلیل برنامه های موجود
تعیین میزان تحقق هدف ها
تجدید نظر در برنامه ی درسی
انواع ارزش یابی
ارزش یابی تشخیصی
ارزش یابی تکوینی (مرحله ای)
ارزش یابی تراکمی (پایانی)
جمع بندی انواع ارزش یابی
محورها و موضوعات ارزش یابی برنامه
ارزش یابی بازده و عملکرد دانش آموزان
ارزش یابی تدریس (ارزش یابی عملکرد آموزشی مدرسان)
ارزش یابی سایر اجزای برنامه (محتوا – اهداف – محیط یادگیری)
تکنیک های ارزش یابی
یمایش ها
خود سنجی ها
پیمایش های مشارکتی
نظر سنجی های عمومی در مورد برنامه های درسی
مطالعات پیگیری
ابزارهای ارزش یابی استاندارد
پروژه های بزرگ مشارکتی
الگوهای ارزش یابی
الگوهای تحقق یافتن هدف (هدف مدار)
امتیازات روش تایلر
الگوی ارزش یابی سیپ (CIPP)
ارزش یابی زمینه
ارزش یابی درون داد
ارزش یابی فرآیند
ارزش یابی برون داد
الگوی ارزش یابی خبرگی آیزنر
فرایند خبرگی آموزشی و انتقاد تربیتی
ابعاد ساختاری در انتقاد آموزشی
الگوی ارزش یابی کرک پاتریک
اصول اساسی در ارزش یابی از برنامه ی درسی
تغییر و اصلاح برنامه ی درسی
اهداف آموزشی
تغییر و تهیه ی برنامه
انواع تغییرات مورد نظر برنامه ریزان درسی و آموزشی
سنخ سنجی تغییر
مقاومت در برابر تغییر
بهبود پذیرندگی تغییر
رهنمودهایی برای تغییر
اصول تغییر برنامه های درسی

توضیحات تکمیلی

وزن 400 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “#مبانی-و-اصول-برنامه-ریزی-درسی-{چ18}-محمدحسین یارمحمدیان ناشر کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X