بازآفرینی استراتژی استیفن کامینز {چاپ3} یادواره کتاب Stephen Cumings Recreating Strategy


چاپ جدید
بازآفرینی استراتژی
مولف : استیفن کامینز
مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی
فصل یکم: شالوده شکنی تاریخ، بازآفرینی استراتژی
نیاز به تفکر متفاوت و ساختار زدایی تاریخ
خطوط بازآفرینی استراتژی
موارد استفاده ی این کتاب
کیس 1-1: تاریخ مدیریت
کیس 2-1: ترسیم سازمان
بخش یکم: شالوده شکنی مدیریت
فصل دوم: پیش مدرنیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم
1-پیش مدرنیسم
زمینه: همزیستی آشفتگی و نظم کیهانی
حرکت: شباهت عالم صغیر
جستجو: خردمندی از طریق متصل شدن به شبکه ی موجودات
زمان: حیات به عنوان یک چرخه
دانایی: مکاتب فکری متعدد
هدف: تقدیر و خصلت های فردی
2- مدرنیسم
زمینه: نظم بر آشفتگی غلبه می کند.
حرکت: شبیه “مکانیزم ساعت کوکی”
جستجو: قطعیت عینی تمثیلی و طبقه بندی شده
زمان: تاریخ تکاملی و در “نوک پیکان پیشرفت” بودن
شناخت: علم مدرن به عنوان یک بهترین راه
هدف: کارایی به هدف عمومی انسان تبدیل می شود.
3- پسامدرنیسم
زمینه: نظم کیهانی فقط به عنوان یک “شکل ضروری”
حرکت: ریزوم – چارچوب های جهانی و شبه های محلّی
جستجو: خلاقیت از طریق تفکر سیار و النقاطی
معماری
هنر
ادبیات
موسیقی
کیس 1-2: کفش های کتانی پسامدرن
زمان: تاریخ، فراتر از خطی و پیش رونده
دانایی: علم مدرن به عنوان صرفاً یک “بازی زبانی” در میان بسیاری بازی ها
هدف: بازگشتی به سفرهای فوق العاده
فصل سوم: ساختار زدایی تاریخ مدیریت
1-تاریخ متداول (ولی جعلی) مدیریت
در آغاز
مبانی علمی مدیریت
پیشرفت و یکپارچگی بر اساس مبانی اصلی
2- یک ضد تاریخ مدرن
تاریخی که بر مبنای باورهایی ویژه شکل گرفت.
1911: سال تولد مدیریت علمی
سیاستمدار
مهندس
حقوق دان
مهندس
سیاستمدار
پیامد
“مبانی اصلی” با افراد مختلف و تمدن های گوناگون ساخته شده. برای پیشبرد خط مشی حزب
تمدن های مختلف
افراد مختلف
“سازمان ایده آل وبر را شرح دهید؟”
کیس 1-3: مشکل یونانی چستر بارنارد
3- حفظ و نگهداری چیز جعلی
تکوین دانشکده های مدریت امریکایی (یا ABS)
اقتصاد به عنوان تنه اصلی
از نهاد گرایی ذهنی تا نئوکلاسیسم عینی
از اقتصاد نئو کلاسیک به هیچ کجا
از اقتصاد نئو کلاسیک تا اقتصاد بازرگانی
از اقتصاد بازرگانی تا دانشکده های مدیریت امریکایی
تاریخ ریشه های مدیریت
اقتصاد
روانشناسی
جامعه شناسی
نبود یک تریبون جایگزین
نبود انتقاد
مجلات دانشگاهی
مدیریت بازاری
کتاب های درسی
کارهای انتقادی
4- چرا تاریخ متداول مدیریت باید به چالش کشیده شود؟
کیس 2-3: همر و تیلور
کیس 3-3: چه کسی متفاوت فکر می کند؟
فصل چهارم
محدودیت های تاریخی مدیریت
1-سازمان به مثابه یک اندام واره ی مکانیکی
تاریخ اندام واره ی مدرن
مبنا قرار دادن واره ی مکانیکی مدرن
کیس 1-4: مکانیزم ها و تغییر ناپذیری در SPA
2- موضوع فرهنگ
فرهنگ در افق دید
فرهنگ مکانیکی می شود
3- تمرکز یا عدم تمرکز
تاریخچه عدم تمرکز
ساختار زدایی عدم تمرکز
کیس 3-4: تمرکز بر عکس عدم تمرکز
4- مشاور – متخصص بیرونی و بهترین راه حل ها
بهترین روش؟
کیس 4-4: مثل ویر جین؟
نتیجه گیری از بخش اول: ساختار زدایی مدیریت
بخش دوم
بازآفرینی استراتژی
فصل پنجم
مفهوم سازی مجدد اخلاق کسب و کار
کیس 1-5: چگونه مشاوران بیرونی می توانند خصلت های سازمان را بی ارزش کنند.
1-مفهوم مدرن اخلاق کسب و کار
2- محدودیت های تاریخی اخلاق کسب و کار
فلسفه ما
3- خصلت ها: گزینه فضیلت گرایانه
بازگشت پست مدرن به خصلت های ارسطویی
استراتژی خصلت – مبنا
دیدار با رسالت
محدودیت خصلت ها: “اصالت” 4- مفهوم سازی مجدد اخلاق کسب و کار
کیس 4-5: بحث هایی درباره ی تدوین اصول
فصل ششم
بازاندیشی استراتژی
1-استراتژی مدرن: مثلث و شبکه ی عینی
استراتژی به عنوان نوکی بر فراز مکانیزم درونداد – فرآیند – برونداد
شبکه های زیرین نوک مثلث
زنجیره ارزش
پنج نیروی صنعت
ماتریس استراتژی ژنریک
استراتژی از بالای مثلث می آید یا از پایین آن؟
بحران “استراتژی چیست؟!”
2- یک منشا جایگزین برای استراتژی
بازاندیشی تاریخ استراتژی
کیس 1-6: “اولین استراتژیست” یک گزینه
تاریخ قراردادی استراتژی، گذشته را از منظر چشم حال می بیند
3- جدول های مدرن + شبکه های پیش مدرن
رویکردی پسامدرن به استراتژی
بازاندیشی فرضیات و جدول های مدرنیستی
کیس 2-6: ساختار زدایی و پیکر بندی مجدد زنجیره ی ارزش
کیس 3-6: قدرت پورتر
تارنماها و شبکه ها به عوان چارچوب
کیس 4-6: استراتژی شبکه ای
4- بازاندیشی استراتژی
کیس 5-6: خصلت ها + استراتژی
فصل هفتم
بازسازی تغییر
1-تغییر مدرن: مدل های ژنریک خطی
مدل های یکسان تغییر
یک تجانس بسیار مدرن
2- یک کیس تغییر در پیش مدرن: به سوی دموکراتیا
چشم انداز: آینده در زمان حال
ساختارها: شکل در زمان حاضر
اسطوره: گذشته در زمان حاضر
3- یک رویکرد پیش مدرن
یک: چشم اندازی که گذشته را در مسیر آینده به زمان حال می آورد
دو: آینده، زمان حاضر و گذشته را یکپارچه دیدن
سه: ادغام جنبه های مادّی و اسطوره ای یا تغییر به عنوان “موج سواری” بر گذشته)
چهار: تغییر نیاز به استمرار دارد
کیس 1-7: سه موفقیت و یک …؟
4- بازسازی تغییر: استراتژی از درون – به – بیرون
کیس 2-7: فولکدولز یونایتد
موخره: مدیریت و استراتژی، شالوده شکنی، باز تولید، و بازآفرینی شده
کیس 3-7: خصلت ها + استراتژی + تغییر: آیا آینده ای برای پستچی پت وجود ندارد؟
بخش سوم
کیس ها و منابع بیش تر
کیس 2: تایتوی ایرلند و واکرز انگلیس – نبرد چیپس ها
کیس 3: اوتاکارز انگلستان – زندگی کردن با آمازون
کیس 4: نایک – از بیورتان تا جهانی شدن
کیس 5: تاریخ طبیعی نیوزلند

قیمت محصول :

۱۰۹,۰۰۰۸۷,۲۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

https://yadvareketab.ir
انتشارات یادواره کتاب
Catalogue
Product
Book
چاپ جدید
یادواره ی کتاب
بازآفرینی استراتژی
مولف : استیفن کامینز
مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی
فصل یکم: شالوده شکنی تاریخ، بازآفرینی استراتژی
نیاز به تفکر متفاوت و ساختار زدایی تاریخ
خطوط بازآفرینی استراتژی
موارد استفاده ی این کتاب
کیس ۱-۱: تاریخ مدیریت
کیس ۲-۱: ترسیم سازمان
بخش یکم: شالوده شکنی مدیریت
فصل دوم: پیش مدرنیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم
۱-پیش مدرنیسم
زمینه: همزیستی آشفتگی و نظم کیهانی
حرکت: شباهت عالم صغیر
جستجو: خردمندی از طریق متصل شدن به شبکه ی موجودات
زمان: حیات به عنوان یک چرخه
دانایی: مکاتب فکری متعدد
هدف: تقدیر و خصلت های فردی
۲- مدرنیسم
زمینه: نظم بر آشفتگی غلبه می کند.
حرکت: شبیه “مکانیزم ساعت کوکی”
جستجو: قطعیت عینی تمثیلی و طبقه بندی شده
زمان: تاریخ تکاملی و در “نوک پیکان پیشرفت” بودن
شناخت: علم مدرن به عنوان یک بهترین راه
هدف: کارایی به هدف عمومی انسان تبدیل می شود.
۳- پسامدرنیسم
زمینه: نظم کیهانی فقط به عنوان یک “شکل ضروری”
حرکت: ریزوم – چارچوب های جهانی و شبه های محلّی
جستجو: خلاقیت از طریق تفکر سیار و النقاطی
معماری
هنر
ادبیات
موسیقی
کیس ۱-۲: کفش های کتانی پسامدرن
زمان: تاریخ، فراتر از خطی و پیش رونده
دانایی: علم مدرن به عنوان صرفاً یک “بازی زبانی” در میان بسیاری بازی ها
هدف: بازگشتی به سفرهای فوق العاده
فصل سوم: ساختار زدایی تاریخ مدیریت
۱-تاریخ متداول (ولی جعلی) مدیریت
در آغاز
مبانی علمی مدیریت
پیشرفت و یکپارچگی بر اساس مبانی اصلی
۲- یک ضد تاریخ مدرن
تاریخی که بر مبنای باورهایی ویژه شکل گرفت.
۱۹۱۱: سال تولد مدیریت علمی
سیاستمدار
مهندس
حقوق دان
مهندس
سیاستمدار
پیامد
“مبانی اصلی” با افراد مختلف و تمدن های گوناگون ساخته شده. برای پیشبرد خط مشی حزب
تمدن های مختلف
افراد مختلف
“سازمان ایده آل وبر را شرح دهید؟”
کیس ۱-۳: مشکل یونانی چستر بارنارد
۳- حفظ و نگهداری چیز جعلی
تکوین دانشکده های مدریت امریکایی (یا ABS)
اقتصاد به عنوان تنه اصلی
از نهاد گرایی ذهنی تا نئوکلاسیسم عینی
از اقتصاد نئو کلاسیک به هیچ کجا
از اقتصاد نئو کلاسیک تا اقتصاد بازرگانی
از اقتصاد بازرگانی تا دانشکده های مدیریت امریکایی
تاریخ ریشه های مدیریت
اقتصاد
روانشناسی
جامعه شناسی
نبود یک تریبون جایگزین
نبود انتقاد
مجلات دانشگاهی
مدیریت بازاری
کتاب های درسی
کارهای انتقادی
۴- چرا تاریخ متداول مدیریت باید به چالش کشیده شود؟
کیس ۲-۳: همر و تیلور
کیس ۳-۳: چه کسی متفاوت فکر می کند؟
فصل چهارم
محدودیت های تاریخی مدیریت
۱-سازمان به مثابه یک اندام واره ی مکانیکی
تاریخ اندام واره ی مدرن
مبنا قرار دادن واره ی مکانیکی مدرن
کیس ۱-۴: مکانیزم ها و تغییر ناپذیری در SPA
۲- موضوع فرهنگ
فرهنگ در افق دید
فرهنگ مکانیکی می شود
۳- تمرکز یا عدم تمرکز
تاریخچه عدم تمرکز
ساختار زدایی عدم تمرکز
کیس ۳-۴: تمرکز بر عکس عدم تمرکز
۴- مشاور – متخصص بیرونی و بهترین راه حل ها
بهترین روش؟
کیس ۴-۴: مثل ویر جین؟
نتیجه گیری از بخش اول: ساختار زدایی مدیریت
بخش دوم
بازآفرینی استراتژی
فصل پنجم
مفهوم سازی مجدد اخلاق کسب و کار
کیس ۱-۵: چگونه مشاوران بیرونی می توانند خصلت های سازمان را بی ارزش کنند.
۱-مفهوم مدرن اخلاق کسب و کار
۲- محدودیت های تاریخی اخلاق کسب و کار
فلسفه ما
۳- خصلت ها: گزینه فضیلت گرایانه
بازگشت پست مدرن به خصلت های ارسطویی
استراتژی خصلت – مبنا
دیدار با رسالت
محدودیت خصلت ها: “اصالت” ۴- مفهوم سازی مجدد اخلاق کسب و کار
کیس ۴-۵: بحث هایی درباره ی تدوین اصول
فصل ششم
بازاندیشی استراتژی
۱-استراتژی مدرن: مثلث و شبکه ی عینی
استراتژی به عنوان نوکی بر فراز مکانیزم درونداد – فرآیند – برونداد
شبکه های زیرین نوک مثلث
زنجیره ارزش
پنج نیروی صنعت
ماتریس استراتژی ژنریک
استراتژی از بالای مثلث می آید یا از پایین آن؟
بحران “استراتژی چیست؟!”
۲- یک منشا جایگزین برای استراتژی
بازاندیشی تاریخ استراتژی
کیس ۱-۶: “اولین استراتژیست” یک گزینه
تاریخ قراردادی استراتژی، گذشته را از منظر چشم حال می بیند
۳- جدول های مدرن + شبکه های پیش مدرن
رویکردی پسامدرن به استراتژی
بازاندیشی فرضیات و جدول های مدرنیستی
کیس ۲-۶: ساختار زدایی و پیکر بندی مجدد زنجیره ی ارزش
کیس ۳-۶: قدرت پورتر
تارنماها و شبکه ها به عوان چارچوب
کیس ۴-۶: استراتژی شبکه ای
۴- بازاندیشی استراتژی
کیس ۵-۶: خصلت ها + استراتژی
فصل هفتم
بازسازی تغییر
۱-تغییر مدرن: مدل های ژنریک خطی
مدل های یکسان تغییر
یک تجانس بسیار مدرن
۲- یک کیس تغییر در پیش مدرن: به سوی دموکراتیا
چشم انداز: آینده در زمان حال
ساختارها: شکل در زمان حاضر
اسطوره: گذشته در زمان حاضر
۳- یک رویکرد پیش مدرن
یک: چشم اندازی که گذشته را در مسیر آینده به زمان حال می آورد
دو: آینده، زمان حاضر و گذشته را یکپارچه دیدن
سه: ادغام جنبه های مادّی و اسطوره ای یا تغییر به عنوان “موج سواری” بر گذشته)
چهار: تغییر نیاز به استمرار دارد
کیس ۱-۷: سه موفقیت و یک …؟
۴- بازسازی تغییر: استراتژی از درون – به – بیرون
کیس ۲-۷: فولکدولز یونایتد
موخره: مدیریت و استراتژی، شالوده شکنی، باز تولید، و بازآفرینی شده
کیس ۳-۷: خصلت ها + استراتژی + تغییر: آیا آینده ای برای پستچی پت وجود ندارد؟
بخش سوم
کیس ها و منابع بیش تر
کیس ۲: تایتوی ایرلند و واکرز انگلیس – نبرد چیپس ها
کیس ۳: اوتاکارز انگلستان – زندگی کردن با آمازون
کیس ۴: نایک – از بیورتان تا جهانی شدن
کیس ۵: تاریخ طبیعی نیوزلند
اساتید این انتشارات در گروه مدیریت دولتی – گروه مدیریت صنعتی – گروه مدیریت – گروه بازاریابی و بازرگانی
دکتر سهراب خلیلی شورینی – دکتر خشایار حکیمی نیاسری – دکتر منوچهر سلطانی – دکتر طهمورث حسنقلی پور – دکتر مجید اسماعیل پور – دکتر مهراد حسینی شکیب – دکتر فرشید عبدی – دکتر محمد مهدی مظفری – داریوش ترهنده – عباس مقصودی – دکتر غلامحسین حسینی – دکتر خدیجه عیدان ترک زاده – رضا حقی – میمنت رحمت
کتابهای اساتید دانشگاههای خارج از کشور
پروقسور پاتریک مانتانا – پیرس و رابینسون – ویلیام اف کلوک و لارنس آر جاچ – آل ریس چک تروت – فرد ای فیدلر – تونی بوزان – مایکل هی و پیتر ویلیامسون – استیفن کامینز – ریچارد وان چانگ – پرومود باترا – دال ک ریگبی – مارک منسینی

بازآفرینی استراتژی استیفن کامینز {چاپ3} یادواره کتاب Stephen Cumings Recreating Strategy was last modified: سپتامبر 10th, 2020 by yadvareketab

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بازآفرینی استراتژی استیفن کامینز {چاپ3} یادواره کتاب Stephen Cumings Recreating Strategy”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما