برنامه ریزی و مدیریت پیرس و رابینسون {چاپ13} 20% تخفیف یادواره کتاب


چاپ جدید
یادواره ی کتاب
انتشارات یادواره کتاب
برنامه ریری و مدیریت استراتژیک
مولف : پیرس و رابینسون
مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی
بخش اول: تصویر کلی مدیریت استراتژیک
فصل یکم: ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک
– ابعاد تصمیمات استراتژیک:
– سطوح مختلف استراتژی
– ویژگی های تصمیمات مدیریت استراتژیک
– رسمیت در مدیریت استراتژیک: استراتژی سازان
– جریان تعامل و تکرار فرایند استراتژیک
– ارزش مدیریت استراتژیک: منافع مالی، مزایای مدیریت استراتژیک خطرهای مدیریت استراتژیک
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل دوم: فرآیند مدیریت استراتژیک
– اجزای مدل مدیریت استراتژیک: رسالت، نیمرخ، موسسه، محیط خارجی، تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژیک، هدف های بلند مدت، استراتژی اصلی، هدف های سالیانه، استراتژی های وظیفه ای، خط مشی ها، نهادی کردن، کنترل و ارزیابی.
– مدیریت استراتژیک به عنوان یک فرآیند
– محدودیت های عملی مدل
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
بخش دوم: تدوین استراتژی
فصل سوم: تعریف رسالت موسسه
رسالت موسسه چیست؟
– صورت بندی رسالت: محصول یا خدمات اساسی؛ بازار عمده؛ تکنولوژی اصلی؛ هدف های اصلی؛ فلسفه شرکت؛ تصویر ذهنی، خودپنداری
– رویکرد مدعی در مسئولیت موسسه
– مسئولیت اجتماعی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل چهارم: سنجش محیط خارجی
– محیط دور دست: ملاحظات اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ فن شناختی
– محیط عملیاتی: موضع رقابتی؛ نیمرخ مشتریان؛ جغرافیایی؛ جمعیت شناختی؛ روان شناختی؛ رفتار مشتری؛ تامین کنندگان و بستانکاران؛ کارکنان
– تاکید بر عوامل محیطی
– طراحی استراتژی های فرصت جویی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل صنعت
– چگونه نیروهای رقابتی، استراتژی را شکل می دهند
– نیروهای رقیب یا مخالف
– تهدید ورود
– شرایط در حال تغییر
– تامین کنندگان و خریداران قدرتمند
– محصولات جایگزین
– در جست و جوی موضع
– صوت بندی استراتژی
– رقابت چند جانبه
– پرسش هایی برای بحث
فصل ششم: ارزیابی محیط چند ملیتی
– ملاحظات استراتژیک برای موسسات چند ملیتی
– پیچیدگی محیط چند ملیتی
– برنامه ریزی استراتژیک چند ملیتی
– چند ملیتی شدن رسالت موسسه
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل هفتم: پیش بینی محیطی
– اهمیت پیش بینی
– انتخاب متغیرهای پر اهمیت محیطی
– انتخاب منابع عمده اطلاعات محیطی
– ارزیابی روش های پیش بینی
– ادغام نتایج پیش بینی ها در فرآیند مدیریت استراتژیک
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل هشتم: نیمرخ موسسه یا تجزیه و تحلیل داخلی
– ارزش ارزیابی سیستماتیک داخلی
– تصویر نیمرخ موسسه
– رویکرد «زنجیره ی ارزش»
– استفاده از زنجیره ی ارزش در تجزیه و تحلیل داخلی
– روش کمی و کیفی در ارزیابی عوامل داخلی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل نهم: تدوین هدف های بلند مدت و استراتژی های اصلی
– هدف های بلند مدت
– کیفیت هدف های بلند مدت
– استراتژی های اصلی
– انتخاب هدف های بلند مدت و استراتژی های اصلی
– ترتیب انتخاب هدف ها و استراتژی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل دهم: تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژیک
– تجزیه و تحلیل استراتژیک در سطح شرکت
– ماتریس رشد و سهم بازار
– شبکه برنامه ریزی نه خانه ای جنرال الکتریک
– انتخاب استراتژی اصلی برای سطح کسب و کار
– تجزیه و تحلیل SWOT
– ماتریس انتخاب استراتژی اصلی
– مدل خوشه ای استراتژی های اصلی
– ملاحظات رفتاری موثر بر انتخاب استراتژیک
– رویکرد اقتضایی به انتخاب استراتژیک
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
بخش سوم: اجرای استراتژی
فصل یازدهم: عملیاتی کردن استراتژی: هدف های سالیانه، استراتژی های وظیفه ای، و خط مشی های کسب و کار
– هدف های سالیانه
– تدوین استراتژی های وظیفه ای
– تفاوت میان استراتژی های کسب و کار و وظیفه ای
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه بازاریابی
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه مدیریت مالی و حسابداری
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه تحقیق و توسعه
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه تولید و عملیات
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه منابع انسانی
– تدوین و ابلاغ خط مشی ها
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل دوازدهم: نهادی کردن استراتژی: ساختار، رهبری و فرهنگ
– ملاحظات ساختاری
– ساختارهای سازمانی ساده و وظیفه ای
– ساختار سازمانی بخش
– واحدهای کسب و کار استراتژیک
– سازمان ماتریسی
– نقش ساختار: پیوند ساختار با استراتژی
– رهبری سازمانی
– نقش مدیر عالی اجرایی
– انتصاب مدیران کلیدی
– فرهنگ سازمانی
– تاثیر فرهنگ بر زندگی سازمانی
– خلاصه
– ارتباط استراتژی و فرهنگ
– مدیریت رابطه استراتژی و فرهنگ
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل سیزدهم: کنترل استراتژیک: راهنمایی و ارزیابی استراتژی
– تعیین کنترل های استراتژیک
– کنترل فرضیات
– کنترل اجرا
– نظارت استراتژیک
– کنترل آگاهی های ویژه
– نظام های کنترل عملیاتی
– نظام های بودجه بندی
– جداول زمانی
– عوامل کلیدی موفقیت
– استفاده از نظام های کنترل عملیات
– نظام های پاداش: ایجاد انگیزه برای اجرا و کنترل
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
بخش چهارم: کاربرد افته در آموزش مدیریت استراتژیک
فصل چهاردهم: تجزیه و تحلیل افته در مدیریت استراتژیک
– روش افته
– آماده شدن برای بحث
– مشارکت در کلاس
– دانشجو به عنوان یادگیرنده فعال
– استاد به عنوان هدایت کننده بحث
– تکلیف ها
– کار کردن به عنوان عضو تیم
– خلاصه
فصل پانزدهم: افته های نمونه در مدیریت استراتژیک
– افته نمونه شماره یک: شرکت سهامی سینمایی پنسیلوانیا
– تجزیه و تحلیل افته نمونه شماره یک
– افته نمونه شماره دو: شرکت سهامی هالیدی اینز
– تجزیه و تحلیل افته نمونه شماره دو

قیمت محصول :

۱۴۹,۰۰۰۱۱۹,۲۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

https://yadvareketab.ir
انتشارات یادواره کتاب
Catalogue
Product
Book
یادواره ی کتاب
انتشارات یادواره کتاب
برنامه ریری و مدیریت استراتژیک
مولف : پیرس و رابینسون
مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی
بخش اول: تصویر کلی مدیریت استراتژیک
فصل یکم: ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک
– ابعاد تصمیمات استراتژیک:
– سطوح مختلف استراتژی
– ویژگی های تصمیمات مدیریت استراتژیک
– رسمیت در مدیریت استراتژیک: استراتژی سازان
– جریان تعامل و تکرار فرایند استراتژیک
– ارزش مدیریت استراتژیک: منافع مالی، مزایای مدیریت استراتژیک خطرهای مدیریت استراتژیک
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل دوم: فرآیند مدیریت استراتژیک
– اجزای مدل مدیریت استراتژیک: رسالت، نیمرخ، موسسه، محیط خارجی، تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژیک، هدف های بلند مدت، استراتژی اصلی، هدف های سالیانه، استراتژی های وظیفه ای، خط مشی ها، نهادی کردن، کنترل و ارزیابی.
– مدیریت استراتژیک به عنوان یک فرآیند
– محدودیت های عملی مدل
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
بخش دوم: تدوین استراتژی
فصل سوم: تعریف رسالت موسسه
رسالت موسسه چیست؟
– صورت بندی رسالت: محصول یا خدمات اساسی؛ بازار عمده؛ تکنولوژی اصلی؛ هدف های اصلی؛ فلسفه شرکت؛ تصویر ذهنی، خودپنداری
– رویکرد مدعی در مسئولیت موسسه
– مسئولیت اجتماعی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل چهارم: سنجش محیط خارجی
– محیط دور دست: ملاحظات اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ فن شناختی
– محیط عملیاتی: موضع رقابتی؛ نیمرخ مشتریان؛ جغرافیایی؛ جمعیت شناختی؛ روان شناختی؛ رفتار مشتری؛ تامین کنندگان و بستانکاران؛ کارکنان
– تاکید بر عوامل محیطی
– طراحی استراتژی های فرصت جویی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل صنعت
– چگونه نیروهای رقابتی، استراتژی را شکل می دهند
– نیروهای رقیب یا مخالف
– تهدید ورود
– شرایط در حال تغییر
– تامین کنندگان و خریداران قدرتمند
– محصولات جایگزین
– در جست و جوی موضع
– صوت بندی استراتژی
– رقابت چند جانبه
– پرسش هایی برای بحث
فصل ششم: ارزیابی محیط چند ملیتی
– ملاحظات استراتژیک برای موسسات چند ملیتی
– پیچیدگی محیط چند ملیتی
– برنامه ریزی استراتژیک چند ملیتی
– چند ملیتی شدن رسالت موسسه
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل هفتم: پیش بینی محیطی
– اهمیت پیش بینی
– انتخاب متغیرهای پر اهمیت محیطی
– انتخاب منابع عمده اطلاعات محیطی
– ارزیابی روش های پیش بینی
– ادغام نتایج پیش بینی ها در فرآیند مدیریت استراتژیک
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل هشتم: نیمرخ موسسه یا تجزیه و تحلیل داخلی
– ارزش ارزیابی سیستماتیک داخلی
– تصویر نیمرخ موسسه
– رویکرد «زنجیره ی ارزش»
– استفاده از زنجیره ی ارزش در تجزیه و تحلیل داخلی
– روش کمی و کیفی در ارزیابی عوامل داخلی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل نهم: تدوین هدف های بلند مدت و استراتژی های اصلی
– هدف های بلند مدت
– کیفیت هدف های بلند مدت
– استراتژی های اصلی
– انتخاب هدف های بلند مدت و استراتژی های اصلی
– ترتیب انتخاب هدف ها و استراتژی
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل دهم: تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژیک
– تجزیه و تحلیل استراتژیک در سطح شرکت
– ماتریس رشد و سهم بازار
– شبکه برنامه ریزی نه خانه ای جنرال الکتریک
– انتخاب استراتژی اصلی برای سطح کسب و کار
– تجزیه و تحلیل SWOT
– ماتریس انتخاب استراتژی اصلی
– مدل خوشه ای استراتژی های اصلی
– ملاحظات رفتاری موثر بر انتخاب استراتژیک
– رویکرد اقتضایی به انتخاب استراتژیک
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
بخش سوم: اجرای استراتژی
فصل یازدهم: عملیاتی کردن استراتژی: هدف های سالیانه، استراتژی های وظیفه ای، و خط مشی های کسب و کار
– هدف های سالیانه
– تدوین استراتژی های وظیفه ای
– تفاوت میان استراتژی های کسب و کار و وظیفه ای
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه بازاریابی
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه مدیریت مالی و حسابداری
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه تحقیق و توسعه
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه تولید و عملیات
– استراتژی های وظیفه ای در حوزه منابع انسانی
– تدوین و ابلاغ خط مشی ها
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل دوازدهم: نهادی کردن استراتژی: ساختار، رهبری و فرهنگ
– ملاحظات ساختاری
– ساختارهای سازمانی ساده و وظیفه ای
– ساختار سازمانی بخش
– واحدهای کسب و کار استراتژیک
– سازمان ماتریسی
– نقش ساختار: پیوند ساختار با استراتژی
– رهبری سازمانی
– نقش مدیر عالی اجرایی
– انتصاب مدیران کلیدی
– فرهنگ سازمانی
– تاثیر فرهنگ بر زندگی سازمانی
– خلاصه
– ارتباط استراتژی و فرهنگ
– مدیریت رابطه استراتژی و فرهنگ
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
فصل سیزدهم: کنترل استراتژیک: راهنمایی و ارزیابی استراتژی
– تعیین کنترل های استراتژیک
– کنترل فرضیات
– کنترل اجرا
– نظارت استراتژیک
– کنترل آگاهی های ویژه
– نظام های کنترل عملیاتی
– نظام های بودجه بندی
– جداول زمانی
– عوامل کلیدی موفقیت
– استفاده از نظام های کنترل عملیات
– نظام های پاداش: ایجاد انگیزه برای اجرا و کنترل
– خلاصه
– پرسش هایی برای بحث
بخش چهارم: کاربرد افته در آموزش مدیریت استراتژیک
فصل چهاردهم: تجزیه و تحلیل افته در مدیریت استراتژیک
– روش افته
– آماده شدن برای بحث
– مشارکت در کلاس
– دانشجو به عنوان یادگیرنده فعال
– استاد به عنوان هدایت کننده بحث
– تکلیف ها
– کار کردن به عنوان عضو تیم
– خلاصه
فصل پانزدهم: افته های نمونه در مدیریت استراتژیک
– افته نمونه شماره یک: شرکت سهامی سینمایی پنسیلوانیا
– تجزیه و تحلیل افته نمونه شماره یک
– افته نمونه شماره دو: شرکت سهامی هالیدی اینز
– تجزیه و تحلیل افته نمونه شماره دو
اساتید این انتشارات در گروه مدیریت دولتی – گروه مدیریت صنعتی – گروه مدیریت – گروه بازاریابی و بازرگانی
دکتر سهراب خلیلی شورینی – دکتر خشایار حکیمی نیاسری – دکتر منوچهر سلطانی – دکتر طهمورث حسنقلی پور – دکتر مجید اسماعیل پور – دکتر مهراد حسینی شکیب – دکتر فرشید عبدی – دکتر محمد مهدی مظفری – داریوش ترهنده – عباس مقصودی – دکتر غلامحسین حسینی – دکتر خدیجه عیدان ترک زاده – رضا حقی – میمنت رحمت
کتابهای اساتید دانشگاههای خارج از کشور
پروقسور پاتریک مانتانا – پیرس و رابینسون – ویلیام اف کلوک و لارنس آر جاچ – آل ریس چک تروت – فرد ای فیدلر – تونی بوزان – مایکل هی و پیتر ویلیامسون – استیفن کامینز – ریچارد وان چانگ – پرومود باترا – دال ک ریگبی – مارک منسینی

برنامه ریزی و مدیریت پیرس و رابینسون {چاپ13} 20% تخفیف یادواره کتاب was last modified: فوریه 2nd, 2021 by yadvareketab

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برنامه ریزی و مدیریت پیرس و رابینسون {چاپ13} 20% تخفیف یادواره کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما