سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی


چاپ جدید
یادواره ی کتاب
سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
مولف : ویلیام اف کلوک و لارنس آر جاچ
مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی
پیشگفتار
فصل اول: فرآیند مدیریت استراتژیک
تصمیمات استراتژیک
استراتژی
فرآیند مدیریت استراتژیک
استراتژیست و اتخاذ تصمیم
مدیریت استراتژیک و زمان بندی
فصل دوم: عناصر مدیریت استراتژیک
رسالات و اهداف
تعریف رسالات
اهداف
اهمیت تدوین اهداف
صراحت رسالات و اهداف
مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری
استراتژیست ها (برنامه ریزان)
فصل سوم: تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط
تعاریف
ضرورت تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط
عوامل محیط خارجی موسسه
بخش اقتصادی اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل دموکراتیک
عوامل جغرافیایی
عوامل اجتماعی
بخش تکنولوژیکی
بخش تامین کنندگان
بخش رقبا
دولت
تجزیه و تحلیل محیط
تکنیک های تجزیه و تحلیل محیط
تشخیص محیط خارجی موسسه
فصل چهارم – تحلیل و تشخیص مزیت های استراتژیک
تعریف
عوامل مزیت های استراتژیک
عوامل بازاریابی و توزیع
عوامل پژوهش و گسترش مهندسی
عوامل مدیریت تولید و عملبات
منابع موسسه و نیروی انسانی
عوامل حسابداری و امور مالی
تجزیه و تحلیل مزیت ها
جدول بخش های وظیفه ای
فصل پنجم: تدوین استراتژی
استراتژی های مختلف و تعریف فعالیت موسسه
استراتژی های اصلی
استراتژی های ثبات
استراتژی های توسعه
استراتژی های کاهش
استراتژی های ترکیبی
روش های استفاده از استراتژی های اصلی
روش های داخلی و خارجی
روش های مربوط و نامربوط
روش های افقی و عمودی
روش های فعال و انفعالی
استراتژی های مختلف و عملکرد
خلاصه فصل پنجم
فصل ششم: انتخاب استراتژیک
تعریف
بررسی آلترناتیوها برای انتخاب
راهنمایی هائی برای انتخاب استراتژیک
فصل هفتم: استراتژی اجرا، تخصیص منابع و سازمان
فرآیند اجرا
تخصیص منابع
ابزارهای تخصیص منابع
اجرای سازمان
تکامل تدریجی بخش بندی
فصل هشتم: سیاست ها و رهبری
سیاست های مالی و حسابداری
سیاست های تولیدی و عملیات
سیاست های تحقیق و توسعه
سیاست های پرسنلی، قانونی و روابط عمومی
ادغام و هم آهنگی سیاست ها
اجرای رهبری
انتخاب و انتصاب رهبر
سبک و اقلیم رهبری
پیرشفت شغلی
توسعه سازمانی
فصل نهم: ارزیابی استراتژی
فرآیند ارزیابی و کنترل
انگیزه ارزیابی
معیار ارزیابی
معیارهای کمی
معیارهای غیر کمی
اندازه گیری و بازخور
ارزیابی و اقدامات اصلاحی
مدیریت بر مبنای هدف
فصل دهم: کاربرد فرآیند مدیریت استراتژیک
روش افته
فرآیند بررسی افته
مراحل تحلیل افته
راهنمائی هائی در تحلیل افته
تهیه گزارش
افته شماره یک: عوامل مدیریت استراتژیک
تجهیزات کود شیمیایی داکوتا
افته شماره دو: تجزیه و تحلیل و تشخیص استراتژیک
شرکت محصولات جانسون
افته شماره سه: تدوین و انتخاب استراتژیک
وال دراگ
افته شماره چهار: اجرا و ارزیابی استراتژی
شرکت بالدور الکتریک

قیمت محصول :

۶۹,۰۰۰۵۵,۲۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

https://yadvareketab.ir
انتشارات یادواره کتاب
Catalogue
Product
Book

یادواره ی کتاب
سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
مولف : ویلیام اف کلوک و لارنس آر جاچ
مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی
پیشگفتار
فصل اول: فرآیند مدیریت استراتژیک
تصمیمات استراتژیک
استراتژی
فرآیند مدیریت استراتژیک
استراتژیست و اتخاذ تصمیم
مدیریت استراتژیک و زمان بندی
فصل دوم: عناصر مدیریت استراتژیک
رسالات و اهداف
تعریف رسالات
اهداف
اهمیت تدوین اهداف
صراحت رسالات و اهداف
مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری
استراتژیست ها (برنامه ریزان)
فصل سوم: تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط
تعاریف
ضرورت تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط
عوامل محیط خارجی موسسه
بخش اقتصادی اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل دموکراتیک
عوامل جغرافیایی
عوامل اجتماعی
بخش تکنولوژیکی
بخش تامین کنندگان
بخش رقبا
دولت
تجزیه و تحلیل محیط
تکنیک های تجزیه و تحلیل محیط
تشخیص محیط خارجی موسسه
فصل چهارم – تحلیل و تشخیص مزیت های استراتژیک
تعریف
عوامل مزیت های استراتژیک
عوامل بازاریابی و توزیع
عوامل پژوهش و گسترش مهندسی
عوامل مدیریت تولید و عملبات
منابع موسسه و نیروی انسانی
عوامل حسابداری و امور مالی
تجزیه و تحلیل مزیت ها
جدول بخش های وظیفه ای
فصل پنجم: تدوین استراتژی
استراتژی های مختلف و تعریف فعالیت موسسه
استراتژی های اصلی
استراتژی های ثبات
استراتژی های توسعه
استراتژی های کاهش
استراتژی های ترکیبی
روش های استفاده از استراتژی های اصلی
روش های داخلی و خارجی
روش های مربوط و نامربوط
روش های افقی و عمودی
روش های فعال و انفعالی
استراتژی های مختلف و عملکرد
خلاصه فصل پنجم
فصل ششم: انتخاب استراتژیک
تعریف
بررسی آلترناتیوها برای انتخاب
راهنمایی هائی برای انتخاب استراتژیک
فصل هفتم: استراتژی اجرا، تخصیص منابع و سازمان
فرآیند اجرا
تخصیص منابع
ابزارهای تخصیص منابع
اجرای سازمان
تکامل تدریجی بخش بندی
فصل هشتم: سیاست ها و رهبری
سیاست های مالی و حسابداری
سیاست های تولیدی و عملیات
سیاست های تحقیق و توسعه
سیاست های پرسنلی، قانونی و روابط عمومی
ادغام و هم آهنگی سیاست ها
اجرای رهبری
انتخاب و انتصاب رهبر
سبک و اقلیم رهبری
پیرشفت شغلی
توسعه سازمانی
فصل نهم: ارزیابی استراتژی
فرآیند ارزیابی و کنترل
انگیزه ارزیابی
معیار ارزیابی
معیارهای کمی
معیارهای غیر کمی
اندازه گیری و بازخور
ارزیابی و اقدامات اصلاحی
مدیریت بر مبنای هدف
فصل دهم: کاربرد فرآیند مدیریت استراتژیک
روش افته
فرآیند بررسی افته
مراحل تحلیل افته
راهنمائی هائی در تحلیل افته
تهیه گزارش
افته شماره یک: عوامل مدیریت استراتژیک
تجهیزات کود شیمیایی داکوتا
افته شماره دو: تجزیه و تحلیل و تشخیص استراتژیک
شرکت محصولات جانسون
افته شماره سه: تدوین و انتخاب استراتژیک
وال دراگ
افته شماره چهار: اجرا و ارزیابی استراتژی
شرکت بالدور الکتریک

اساتید این انتشارات در گروه مدیریت دولتی – گروه مدیریت صنعتی – گروه مدیریت – گروه بازاریابی و بازرگانی
دکتر سهراب خلیلی شورینی – دکتر خشایار حکیمی نیاسری – دکتر منوچهر سلطانی – دکتر طهمورث حسنقلی پور – دکتر مجید اسماعیل پور – دکتر مهراد حسینی شکیب – دکتر فرشید عبدی – دکتر محمد مهدی مظفری – داریوش ترهنده – عباس مقصودی – دکتر غلامحسین حسینی – دکتر خدیجه عیدان ترک زاده – رضا حقی – میمنت رحمت
کتابهای اساتید دانشگاههای خارج از کشور
پروقسور پاتریک مانتانا – پیرس و رابینسون – ویلیام اف کلوک و لارنس آر جاچ – آل ریس چک تروت – فرد ای فیدلر – تونی بوزان – مایکل هی و پیتر ویلیامسون – استیفن کامینز – ریچارد وان چانگ – پرومود باترا – دال ک ریگبی – مارک منسینی

سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی was last modified: سپتامبر 10th, 2020 by yadvareketab

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک مترجم : دکتر سهراب خلیلی شورینی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما