مدیریت خرید و انبارداری مولف : دکتر طهمورث حسنقلی پور و مجید اسماعیل پور


https://yadvareketab.ir
انتشارات یادواره کتاب
یادواره ی کتاب
چاپ جدید
مدیریت خرید و انبارداری
مولف : دکتر طهمورث حسنقلی پور و مجید اسماعیل پور
فصل اوّل: کلیات مدیریت خرید
– نقش مدیریت خرید
– اهمیت مدیریت خرید
– تاریخچه مدیریت خرید
– تعریف خرید و مدیریت خرید
– مسئولیت های مدیریت خرید
– مهارت های مدیر خرید
– نقش خرید در سود آوری
– ساختار سازمانی بخش خرید
– تمرکز یا عدم تمرکز در مدیریت خرید
– مدیریت خرید به عنوان جزئی از سیستم
– ارتباط مدیریت خرید با سایر بخش ها
– آمیخته خرید
فصل دوّم: اهداف و وظایف مدیریت خرید
– اهداف مدیریت خرید
– وظایف مدیریت خرید
– برنامه ریزی
– سازمان دهی
– تامین نیروی انسانی
– هدایت و سرپرستی
– نظارت و کنترل
فصل سوّم: تاثیرات بر مدیریت خرید
– مقدمه
– تعریف مدیریت خرید
– ماهیت مدیریت خرید
– تاثیر محیط بر عملکرد خرید
– روش های برخورد با تغییرات محیطی
– حالات پاسخ گویی در مقابل تغییرات عوامل محیطی
– اجزاء محیط کلان
فصل چهارم: تعیین کیفیت
– مقدمه
– مفهوم کیفیت
– رابطه کیفیت با خدمات پس از فروش
– رابطه قیمت با کیفیت
– راه های توصیف کیفیت
– مسئولین تعیین کیفیت
فصل پنجم: تعیین قیمت
– مقدمه
– قیمت و عوامل موثر در تعیین قیمت
– قیمت و هزینه ها
– قیمت و بازارها
– روش های اعلام قیمت
عنوان
فصل ششم: تعیین منبع عرضه کننده
– مقدمه
– شبکه توزیع
– شناخت عرضه کنندگان
– منابع عرضه کننده اطلاعات
– انتخاب اطلاعات عرضه کننده اطلاعات
– روش های انتخاب عرضه کننده مناسب
فصل هفتم: تعیین مقدار هر سفارش
– مقدمه
– دلایل نگهداری موجودی ها
– انگیزه های نگهداری موجودی ها
– هزینه های مرتبط با موجودی ها
– مدل مقدار سفارش اقتصادی
– مدل مقدار سفارش اقتصادی
– حساسیت مدل مقدار سفارش اقتصادی
– تاثیر تخفیفات تجاری بر مدل مقدار سفارش اقتصادی
– نقطه تجدید سفارش
– ذخیره احتیاطی
فصل هشتم: خرید مواد اولیّه
– مقدمه
– شناخت ظرفیت تولیدی ماشین آلات
– پیش بینی فروش و بررسی بازار فروش
– فرایند اجرایی خرید مواد
– موارد خاص در مراحل اجرایی خرید مواد
– فرایند اجرایی مصرف مواد
عنوان
– تصمیم گیری در مورد ساخت یا خرید مواد اولیّه
– دلایل ساخت مواد و قطعات یدکی
– مزایای ساخت به جای خرید
فصل نهم: خرید تجهیزات سرمایه ای
– مقدمه
– ویژگی های تجهیزات یرمایه ای
– انتخاب منبع
– تجزیه و تحلیل هزینه در دوره عمر مفید
– فرایند خرید تجهیزات سرمایه داری
– نقش خرید در تهیه تجهیزات سرمایه ای
– تجهیزات دست دوم
– دلایل خرید تجهیزات دست دوم
– بازار تجهیزات دست دوم
فصل دهم: مذاکرات در خرید و تنظیم قراردادهای خرید
– مقدمه
– تعریف مذاکره
– ارکان مذاکرات خرید
– اطلاعات انجام مذاکره
– تاکتیک های مذاکره
– عوامل موثر بر توان خریدار
– تنظیم قرارداد خرید
– مفاد و محتوای قرارداد خرید
– نمونه ی قرارداد خرید
عنوان
فصل یازدهم: خرید خارجی
– مقدمه
– کارت بازرگانی
– اعتبار اسنادی
– مراحل گشایش
– تعرفه های گمرکی
– ترخیص کالا
– مراحل خرید خارجی
فصل دوازدهم: انبار و جایگاه آن
– مقدمه
– اهمیت انبار
– مزایای سیستم انبارداری
– جایگاه انبار در ساختار سازمانی
– مشکلات ناشی از عدم توجه به انبار
– تعریف انبار
– انواع انبار
– وظایف مدیران و مسئولان انبار
– وظایف انباردار

قیمت محصول :

۶۹,۰۰۰۵۵,۲۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

https://yadvareketab.ir
انتشارات یادواره کتاب
Catalogue
Product
Book
یادواره ی کتاب
مدیریت خرید و انبارداری
مولف : دکتر طهمورث حسنقلی پور و مجید اسماعیل پور
فصل اوّل: کلیات مدیریت خرید
– نقش مدیریت خرید
– اهمیت مدیریت خرید
– تاریخچه مدیریت خرید
– تعریف خرید و مدیریت خرید
– مسئولیت های مدیریت خرید
– مهارت های مدیر خرید
– نقش خرید در سود آوری
– ساختار سازمانی بخش خرید
– تمرکز یا عدم تمرکز در مدیریت خرید
– مدیریت خرید به عنوان جزئی از سیستم
– ارتباط مدیریت خرید با سایر بخش ها
– آمیخته خرید
فصل دوّم: اهداف و وظایف مدیریت خرید
– اهداف مدیریت خرید
– وظایف مدیریت خرید
– برنامه ریزی
– سازمان دهی
– تامین نیروی انسانی
– هدایت و سرپرستی
– نظارت و کنترل
فصل سوّم: تاثیرات بر مدیریت خرید
– مقدمه
– تعریف مدیریت خرید
– ماهیت مدیریت خرید
– تاثیر محیط بر عملکرد خرید
– روش های برخورد با تغییرات محیطی
– حالات پاسخ گویی در مقابل تغییرات عوامل محیطی
– اجزاء محیط کلان
فصل چهارم: تعیین کیفیت
– مقدمه
– مفهوم کیفیت
– رابطه کیفیت با خدمات پس از فروش
– رابطه قیمت با کیفیت
– راه های توصیف کیفیت
– مسئولین تعیین کیفیت
فصل پنجم: تعیین قیمت
– مقدمه
– قیمت و عوامل موثر در تعیین قیمت
– قیمت و هزینه ها
– قیمت و بازارها
– روش های اعلام قیمت
عنوان
فصل ششم: تعیین منبع عرضه کننده
– مقدمه
– شبکه توزیع
– شناخت عرضه کنندگان
– منابع عرضه کننده اطلاعات
– انتخاب اطلاعات عرضه کننده اطلاعات
– روش های انتخاب عرضه کننده مناسب
فصل هفتم: تعیین مقدار هر سفارش
– مقدمه
– دلایل نگهداری موجودی ها
– انگیزه های نگهداری موجودی ها
– هزینه های مرتبط با موجودی ها
– مدل مقدار سفارش اقتصادی
– مدل مقدار سفارش اقتصادی
– حساسیت مدل مقدار سفارش اقتصادی
– تاثیر تخفیفات تجاری بر مدل مقدار سفارش اقتصادی
– نقطه تجدید سفارش
– ذخیره احتیاطی
فصل هشتم: خرید مواد اولیّه
– مقدمه
– شناخت ظرفیت تولیدی ماشین آلات
– پیش بینی فروش و بررسی بازار فروش
– فرایند اجرایی خرید مواد
– موارد خاص در مراحل اجرایی خرید مواد
– فرایند اجرایی مصرف مواد
عنوان
– تصمیم گیری در مورد ساخت یا خرید مواد اولیّه
– دلایل ساخت مواد و قطعات یدکی
– مزایای ساخت به جای خرید
فصل نهم: خرید تجهیزات سرمایه ای
– مقدمه
– ویژگی های تجهیزات یرمایه ای
– انتخاب منبع
– تجزیه و تحلیل هزینه در دوره عمر مفید
– فرایند خرید تجهیزات سرمایه داری
– نقش خرید در تهیه تجهیزات سرمایه ای
– تجهیزات دست دوم
– دلایل خرید تجهیزات دست دوم
– بازار تجهیزات دست دوم
فصل دهم: مذاکرات در خرید و تنظیم قراردادهای خرید
– مقدمه
– تعریف مذاکره
– ارکان مذاکرات خرید
– اطلاعات انجام مذاکره
– تاکتیک های مذاکره
– عوامل موثر بر توان خریدار
– تنظیم قرارداد خرید
– مفاد و محتوای قرارداد خرید
– نمونه ی قرارداد خرید
عنوان
فصل یازدهم: خرید خارجی
– مقدمه
– کارت بازرگانی
– اعتبار اسنادی
– مراحل گشایش
– تعرفه های گمرکی
– ترخیص کالا
– مراحل خرید خارجی
فصل دوازدهم: انبار و جایگاه آن
– مقدمه
– اهمیت انبار
– مزایای سیستم انبارداری
– جایگاه انبار در ساختار سازمانی
– مشکلات ناشی از عدم توجه به انبار
– تعریف انبار
– انواع انبار
– وظایف مدیران و مسئولان انبار
– وظایف انباردار
منابع و مآخذ:
– منابع فارسی
– منابع لاتین
اساتید این انتشارات در گروه مدیریت دولتی – گروه مدیریت صنعتی – گروه مدیریت – گروه بازاریابی و بازرگانی
دکتر سهراب خلیلی شورینی – دکتر خشایار حکیمی نیاسری – دکتر منوچهر سلطانی – دکتر طهمورث حسنقلی پور – دکتر مجید اسماعیل پور – دکتر مهراد حسینی شکیب – دکتر فرشید عبدی – دکتر محمد مهدی مظفری – داریوش ترهنده – عباس مقصودی – دکتر غلامحسین حسینی – دکتر خدیجه عیدان ترک زاده – رضا حقی – میمنت رحمت
کتابهای اساتید دانشگاههای خارج از کشور
پروقسور پاتریک مانتانا – پیرس و رابینسون – ویلیام اف کلوک و لارنس آر جاچ – آل ریس چک تروت – فرد ای فیدلر – تونی بوزان – مایکل هی و پیتر ویلیامسون – استیفن کامینز – ریچارد وان چانگ – پرومود باترا – دال ک ریگبی – مارک منسینی

مدیریت خرید و انبارداری مولف : دکتر طهمورث حسنقلی پور و مجید اسماعیل پور was last modified: سپتامبر 10th, 2020 by yadvareketab

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت خرید و انبارداری مولف : دکتر طهمورث حسنقلی پور و مجید اسماعیل پور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما