تخفیف!

#هندبوک-استراتژی-{چ3}سهراب-خلیلی-شورینی ناشر اصلی کتاب

تومان231,200

یادواره کتاب
هندبوک استراتژی

مایکل هی و پیتر ویلیامسون
سهراب خلیلی شورینی

خشایار حکیمی نیاسری

مقایسه

توضیحات

/yadvareketab.ir

Catalogue

Product
Book
یادواره ی کتاب
یادواره کتاب
هندبوک استراتژی

مایکل هی و پیتر ویلیامسون
سهراب خلیلی شورینی

خشایار حکیمی نیاسری
خرید شرکت ها(Acquisition)
غربال خرید شرکت ها (Acquisition screen)
ارزش افزوده (Added value)
مشکل وکالت (Agency problem)
اتّحاد (Alliance)
آنسف،ایگور(Igor,Ansoff)
خرید از یک بازار و فروش در بازار دیگر (Arbitrage)
دارایی ها (Assets)
حسابرسی (Audit)
موانع ورود (Barriers to entry)
موانع خروج (Barriers to exit)
موانع تحرک (Barriers to mobility)
تراز یابی (Benchmarking)
نقاط کور (Blind spots)
گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group / BCG)
پایین به بالا / بالا به پایین (Bottom up / top down)
طوفان ذهنی (Brainstorming)
نام گذاری (Branding)
تحلیل سر به سر (Break – even analysis)
تنظیم بودجه (Budgeting)
مجموعه بندی (Bundling)
چرخه های کسب و #کار (Business cycles)
قدرت خریدار (Buyer power)
گزینش خریدار (Buyer selection
زنجیره ارزش خریدار (Buyer value chain)
همجنس خواری (Cannibalization)
بودجه بندی سرمایه (Capital budgeting)
سرمایه بری (Capital intensity)
ساختار سرمایه (Capital structure)
رویکرد آبشاری (Cascade approach)
گاو شیرده (Cash cow)
گردش نقدی (Cash flow)

دام پول (Cash trap)
مدیر ارشد اجرایی (CEO)
استراتژی کانال (Channel strategy)
گلچین کردن (Cherry picking)
مدیر ارشد اجرایی (Chief executive officer)
مدیر ارشد عملیاتی (Chief operation officer)
قابلیت (Competence)
مزیت رقابتی (Competitive advantage)
دامنه رقابت (Competitive scope)
تجزیه و تحلیل رقبا (Competitor analysis)
اطلاعات رقیب (Competitor intelligence)
محصولات مکمل (Complementary products)
نسبت تمرکز (Concentration ratio)
مجموعه ناهمگون (Conglomerate)
موکّلان (Constituency)
حاشیه کمک (Contribution margin)
کالاهای آسان (Convenience goods)
مدیر ارشد عملیاتی (COO)
فرهنگ شرکتی (Corporate culture)
برنامه ریزی تلفیقی (Corporate planning)
استراتژی سطح موسسه (Corporate strategy)
ارزش افزوده گروه صنعتی / شرکت سرمایه گذاری (Corporate value – added)
مزیت هزینه (Cost advantage)
تجزیه و تحلیل هزینه (Cost analysis)
مرکز هزینه (Cost center)
رهبری هزینه (Cost leadership)
هزینه پیچیدگی (Cost of complexity)
ساختار هزینه (Cost structure)
چتر هزینه (Cost umbrella)
تجزیه و تحلیل مسیر انحرافی (Critical – path analysis)
تلافی متقاطع (Cross parry)
یارانه متقاطع (Cross subsidization)
تسلط بر مشتری (Customer dominace)
عدم تمرکز (Decentralization)
درخت تصمیم گیری (Decision tree)
صنایع رو به زوال (Declining industries)
قابلیت تدافعی (Defensibility)
پیش بینی دلفی (Delphi forecasting)
متمایز سازی (Differentiation)
اشاعه (Diffusion)
خط مشی های اختیاری (Discretionary policies)
عدم صرفه مقیاس (Diseconomies of scale)
متنوع سازی (Diversification)
سرمایه برداری (Divestment)
بخش بندی (Divisionalization)
پایین دستی (Downsteam)
پیش بینی اقتصاد سنجی (Econometric forecasting)
صرفه جویی های مقیاس (Economies of scale)
صرفه جویی های دامنه (Economies of scope)
کشش پذیری (Elasticity)
صنعت نوپا (Emergent Industry)
استراتژی تکوینی (Emergent strategy)
بازی آخر (End game)
آمدگان (Entrants)
ماتریس محیط ها (Environments matrix)
ظرفیت اضافی (Excess capacity)
منحنی تجربه (Experience curve)
سرریزی (Externality)
نام تجاری جنگنده (Fighting brand)
آغازگر (First mover)
تناسب / تناسب استراتژیک (Fit / strategic)
پنج نیرو (Five forces)
نقاط مرکزی (Focal points)
استراتژی تمرکز (Focus strategy)
دنباله روها (Followers)
صنعت تجزیه شده (Fragmented industry)
نمایندگی (Franchishing)
استراتژی وظیفه ای (Functional strategy)
ساختار وظیفه ای (Functional structure)
تئوری بازی (Game theory)
تحلیل فاصله (Gap analysis)
اهرم مالی (Gearing)
استراتژی های رقابتی ژنریک (Generic competitive strategies)
صنعت جهانی (Global industry)
استراتژی جهانی (Global strategy)
هدف ها (Goals)
رقبای خوب (Good competitors)
سرقفلی (Goodwill)
ماتریس سهم – رشد (Growth-share matrix)
درو کردن (Harvesting)
محافظت کردن (Hedging)
شاخص هرفیندال (Herfindahl index)
شرکت مادر (Holding company)
استراتژی افقی (Horizontal strategy)
مدیریت منابع انسانی (Human resource management)
شیوه تغییرات تدریجی (Incrementalism)
جاذبه صنعت (Industry attractiveness)
تعریف صنعت (Industry definition)
چرخه زندگی صنعت (Industry life cycle)
هزینه های درون داد (Input costs)
ادغام (Integration)
رشد درونی (Internal growth)
درست به موقع / حذف انبارها (JIT)
مشارکت (Joint venture / JV)
درست به موقع / حذف انبارها (Just in time / JIT)
منحنی شکسته تقاضای (Kinked demand curve)
یادگیری (Learning)
سطوح استراتژی (Levels of strategy)
اهرم مالی (Leverage)
اعطای مجوز (Licensing)
لجستیک (Logistics)
خشت های لغزان (Loose bricks)
خرید شرکت توسط مدیریت آن (Management buy – out / MBO)
نظام اطلاعات مدیریت (Management information system / MIS)
تسلط بر بازار (Market dominance)
نفوذ در بازار (Market penetration)
اشباع بازار (Market saturation)
سهم بازار (Market share)
ساختار ماتریسی (Matrix structure)
صنعت رشد یافته (Mature industry)
جسور (Maverick)
مکنیزی و شرکا (McKinsey and Co)
استراتژی من – هم – همین طور (Me – too strategy)
سازمان m شکل (M – form organization)
اصل حداقل – حداکثر (Minimax principle)
مینتز برگ، هنری (Henry, Mintzberg)
نظام اطلاعات مدیریت (MIS)
بیانیه ماموریت (Mission statement)
انگیزه های ضد و نقیض (Mixed motives)
شرکت چند ملیتی (Multinational enterprise / MNE)
رقابت چند مکانی (Multi – point competition)
ارزش خالص فعلی (Net present value / NPV)
بخش کوچک (Niche)
هدف کوتاه مدت (Objective)
از رده خارج شدن (Obsolescence)
انحصار چند قطبی(Oligopoly)
اهرم عملیاتی (Operating leverage)
استراتژی عملیات (Operations strategy)
رشد طبیعی (Organic growth)
ساختار سازمان (Organization structure)
دوره ی بازگشت سرمایه (Payback)
پی. آی. ام. اس (Profit impact of marketing strategies / PIMS)
مدیریت پورتفولیو (Portfolio management)
رهبری قیمت (Price leadership)
معمای زندان (Prisoner’s dilemma)
مرکز سود (Profit center)
استراتژی خرید (Purchasing strategy)
حلقه کیفیّت (Quality circle – QC)
علامت سوال (Question mark)
تحلیل رگرسیون (Regression analysis)
تقاضا برای جایگزینی (Replacement demand)
تغییر موضع (Re – positioning)
حسابداری مسئولیت (Responsibility accounting)
مقابله به مثل / تلافی (Retaliation)
بارده (Return)
تحلیل ریسک (Risk analysis)
هم چشمی / رقابت (Rivalry)
قاعده بازی (Rules of the game)
رضامندی Satisficing)
واحدهای کسب و کار استراتژیک (SUB)
تجزیه و تحلیل سناریو (Scenario analysis)
جست و جوی کافی (Search good)
قسمت بندی (Segmentation)
تحلیل حساسیت (Sensitivity analysis)
چهار چوب هفت اس (۷-S Framework)
هزینه مشترک (Shared cost)
طبقه بندی صنعتی استاندارد (SIC)
علامت دادن (Signaling)
شبیه سازی (Simulation)
جانبی (Spin – off)
کنترل کیفیت آماری (SQC)
چرخه ی از رده خارج شدن (Stalemate cycle)
طبقه بندی صنعتی استاندارد (Standard industrial classification) (SIC)
ستاره (Star)
کنترل کیفیت آماری (Statistical quality control)
واحد کسب و کار استراتژیک (Strategic business unit / UBU)
انتخاب استراتژیک (Strategic choice)
فاصله ی استراتژیک (Strategic distance)
گروه استراتژیک (Strategic group)
عزم استراتژیک (Strategic intent)
نقشه ی استراتژیک (Strategic map)
پلکان استراتژیک (Strategic staircase)
مبادله ی استراتژیک (Strategic trade)
گسترش دادن (Stretching)
قرارداد فرعی (Sub – contract)
جایگزینی (Substitution)
صنعت جوان و صنعت پی (Sunrise and sunset industry)
قدرت عرضه کننده (Supplier power)
استراتژی طرف عرضه و پلکان های استراتژیک (Supply-side strategy and strategic staircases)
پلکّان استراتژیک در عمل (The strategic staircase in practice)
اطلاع رسانی استراتژی طرف عرضه (Communicating supply- side strategy)
هزینه های عوض کردن (Switching costs)
تحلیل SWOT (SWOT analysis)
هم افزایی (Synergy)
تاکتیک ها (Tactics)
تغییر تکنولوژیکی (Technological change)
رقابت بر مبنای زمان (Time – based competition)
صنعت جوان و صنعت پی (Sunrise and sunset industry)
قدرت عرضه کننده (Supplier power)
استراتژی طرف عرضه و پلکان های استراتژیک (Supply-side strategy and strategic staircases)
پلکّان استراتژیک در عمل (The strategic staircase in practice)
اطلاع رسانی استراتژی طرف عرضه (Communicating supply- side strategy)
هزینه های عوض کردن (Switching costs)
تحلیل SWOT (SWOT analysis)
هم افزایی (Synergy)
تاکتیک ها (Tactics)
تغییر تکنولوژیکی (Technological change)
رقابت بر مبنای زمان (Time – based competition)

توضیحات تکمیلی

وزن 700 کیلوگرم
ابعاد 25 × 17 × 2.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “#هندبوک-استراتژی-{چ3}سهراب-خلیلی-شورینی ناشر اصلی کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X