اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی – انتشارات یادواره کتاب


http://yadvareketab.ir
انتشارات یادواره کتاب
یادواره ی کتاب
چاپ جدید
اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی
تالیف دکتر سیاوش خلیلی شورینی
فصل اول: پیشینه ی برنامه ریزی آموزشی
1-مقدمه
2- پیشینه برنامه ریزی آموزشی در اتحاد جماهیر شوروی سابق
3- تاریخچه برنامه ریزی آموزشی در کشورهای اروپای غربی
4- برنامه ریزی آموزشی در کشورهای جهان سوم
5- پیشرفت برنامه ریزی آموزشی در جهان
6- تحول برنامه ریزی آموزشی
7- پیشینه ی برنامه ریزی آموزشی و درسی در ایران
دارالفنون
الف: موضوعات درسی دارالفنون
ب: آموزش موسیقی نظامی در دارالفنون
8- برنامه ریزی آموزشی در قالب برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
فصل دوم: تدوین برنامه ریزی آموزشی و نقش برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی
1-مقدمه
2- اصول علمی چگونه شکل می گیرد؟
3- مبانی علمی چگونه شکل می گیرند؟
4- تعریف تعلیم و تربیت
5- تعریف برنامه ریزی
6- تعریف برنامه ریزی آموزشی
7- رسالت مراکز آموزشی
8- چه نوع برنامه ریزی می تواند موفق باشد؟
9- چرا مدیریت استراتژیک انتخاب شد؟
10- فرایند مدیریت استراتژیک
11- اجزاء مدل استراتژیک
چشم انداز
ماموریت
فلسفه
آرمان
اهداف کمّی
شناخت محیط درونی
شناخت محیط بیرونی
12- مدل SWOT
13- سیاست گذاری نظام آموزشی
14- تدوین استراتژی های نظام آموزشی
15- ضرورت تدوین برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی
16- مراحل اجرایی برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط درونی و بیرونی
فصل سوم: اصول برنامه ریزی آموزشی
1-نظریه های تعلیم و تربیت
الف: نظریع رفتاری
ب: نظریه مبتنی بر مدیریت
پ: نظریه نظام مند
ت: نظریه علمی
ث: نظریه انسان گرایانه
2- اصول مقدماتی برنامه ریزی آموزشی
3- اصول عمومی برنامه ریزی آموزشی
الف: اصل واقع بینی
ب: اصل استمرار
پ: اصل تغییر و تحول یا اصل توجه به نوآوری ها
ت: اصل جامعیت
ث: اصل مشارکت
ج: اصل تعهد
فصل چهارم: مبانی برنامه ریزی آموزشی
1-مبانی فلسفی برنامه ریزی آموزشی
فلسفه تربیتی
الف: پیدار گرایی
ب: اساس گرایی
پ: پیشرفت گرایی
ت: بازساز گرایی (باز ساختار گرایی)
2- مبانی روان شناختی برنامه ریزی آموزشی
انواع آموزش و گستره آن
الف: رفتار گرایی یا نظریه های تداعی
ب: نظریه شناختی (رشد عقلانی)
پ: نظریه های وابسته به پدیدار شناسی و انسان گرایی
3- مبانی اجتماعی برنامه ریزی آموزشی
مقدمه:
الف: جامعه و تعلیم و تربیت
ب: جامعه و شخصیت نمونه
4- تغییر و برنامه ریزی آموزشی
الف: جامعه به عنوان منبع تغییر
ب: میزان و جهت تغییر
پ: مراکز آموزشی به عنوان منبع تغییر
ت: دانش به منزله ی منبعی برای تغییر
5- مبانی اقتصادی برنامه ریزی آموزشی
6- مبانی مدیریتی برنامه ریزی برنامه ریزی آموزشی
7- مهارت های سه گانه مدیریت
فصل پنجم: توسعه و برنامه ریزی آموزشی
1-مقدمه
2- توسعه و ارتباط آن با آموزش و پروش
3- شاخص های توسعه
4- رابطه بین آموزش کشاورزان و عملکرد اقتصادی آنان
5- برنامه ریزی آموزشی و ارتباط آن با برنامه ریزی توسعه
فصل ششم: سطوح برنامه ریزی آموزشی

قیمت محصول :

۵۵,۰۰۰۴۴,۰۰۰ تومان

محصولات مرتبط

توضیحات

انتشارات یادواره کتاب
Catalogue
Product
book
چاپ جدید
یادواره ی کتاب
کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی
تالیف دکتر سیاوش خلیلی شورینی
فصل اول: پیشینه ی برنامه ریزی آموزشی
۱-مقدمه
۲- پیشینه برنامه ریزی آموزشی در اتحاد جماهیر شوروی سابق
۳- تاریخچه برنامه ریزی آموزشی در کشورهای اروپای غربی
۴- برنامه ریزی آموزشی در کشورهای جهان سوم
۵- پیشرفت برنامه ریزی آموزشی در جهان
۶- تحول برنامه ریزی آموزشی
۷- پیشینه ی برنامه ریزی آموزشی و درسی در ایران
دارالفنون
الف: موضوعات درسی دارالفنون
ب: آموزش موسیقی نظامی در دارالفنون
۸- برنامه ریزی آموزشی در قالب برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
فصل دوم: تدوین برنامه ریزی آموزشی و نقش برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی
۱-مقدمه
۲- اصول علمی چگونه شکل می گیرد؟
۳- مبانی علمی چگونه شکل می گیرند؟
۴- تعریف تعلیم و تربیت
۵- تعریف برنامه ریزی
۶- تعریف برنامه ریزی آموزشی
۷- رسالت مراکز آموزشی
۸- چه نوع برنامه ریزی می تواند موفق باشد؟
۹- چرا مدیریت استراتژیک انتخاب شد؟
۱۰- فرایند مدیریت استراتژیک
۱۱- اجزاء مدل استراتژیک
چشم انداز
ماموریت
فلسفه
آرمان
اهداف کمّی
شناخت محیط درونی
شناخت محیط بیرونی
۱۲- مدل SWOT
۱۳- سیاست گذاری نظام آموزشی
۱۴- تدوین استراتژی های نظام آموزشی
۱۵- ضرورت تدوین برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی
۱۶- مراحل اجرایی برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط درونی و بیرونی
فصل سوم: اصول برنامه ریزی آموزشی
۱-نظریه های تعلیم و تربیت
الف: نظریع رفتاری
ب: نظریه مبتنی بر مدیریت
پ: نظریه نظام مند
ت: نظریه علمی
ث: نظریه انسان گرایانه
۲- اصول مقدماتی برنامه ریزی آموزشی
۳- اصول عمومی برنامه ریزی آموزشی
الف: اصل واقع بینی
ب: اصل استمرار
پ: اصل تغییر و تحول یا اصل توجه به نوآوری ها
ت: اصل جامعیت
ث: اصل مشارکت
ج: اصل تعهد
فصل چهارم: مبانی برنامه ریزی آموزشی
۱-مبانی فلسفی برنامه ریزی آموزشی
فلسفه تربیتی
الف: پیدار گرایی
ب: اساس گرایی
پ: پیشرفت گرایی
ت: بازساز گرایی (باز ساختار گرایی)
۲- مبانی روان شناختی برنامه ریزی آموزشی
انواع آموزش و گستره آن
الف: رفتار گرایی یا نظریه های تداعی
ب: نظریه شناختی (رشد عقلانی)
پ: نظریه های وابسته به پدیدار شناسی و انسان گرایی
۳- مبانی اجتماعی برنامه ریزی آموزشی
مقدمه:
الف: جامعه و تعلیم و تربیت
ب: جامعه و شخصیت نمونه
۴- تغییر و برنامه ریزی آموزشی
الف: جامعه به عنوان منبع تغییر
ب: میزان و جهت تغییر
پ: مراکز آموزشی به عنوان منبع تغییر
ت: دانش به منزله ی منبعی برای تغییر
۵- مبانی اقتصادی برنامه ریزی آموزشی
۶- مبانی مدیریتی برنامه ریزی برنامه ریزی آموزشی
۷- مهارت های سه گانه مدیریت
فصل پنجم: توسعه و برنامه ریزی آموزشی
۱-مقدمه
۲- توسعه و ارتباط آن با آموزش و پروش
۳- شاخص های توسعه
۴- رابطه بین آموزش کشاورزان و عملکرد اقتصادی آنان
۵- برنامه ریزی آموزشی و ارتباط آن با برنامه ریزی توسعه
فصل ششم: سطوح برنامه ریزی آموزشی
۱-مقدمه
۲- سطوح مختلف برنامه ریزی آموزش
تالیف دکتر سیاوش خلیلی شورینی
اساتید این انتشارات در گروه علوم تربیتی – گروه برنامه درسی – گروه برنامه ریزی آموزشی – گروه روانشناختی – گروه فلسفی – گروه اچتماعی – گروه روانشناسی
دکترمحمد حسین یارمحمدیان – دکتر مصطفی قادری – دکتر سیاوش خلیلی شورینی
دکتر علیرضا عصاره – دکتر بابلی بهمیی – دکتر زهره سعادتمند – دکتر مهین لیراوی – دکتر عباس قلتاش -دکتر سلام یعقوبی
دکتر سه ر کاو احمدی – دکتر مرتضی کرمی – دکتر سمیه قاضی – دکتر سهیلا علوی – میمنت رحمتی
دکتر غلامرضا یادگارزاده – دکتر آرش بهرامی – دکتر کورش پرند – دکتر محمود نیکزاد – غلامحسین فرمانبردار
و کتابهای اساتید دانشگاههای خارجی
دکتر آلن سی ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینس – دانیل ال استافیل بیم – پرومود باترا – وی جی باترا – راندابرن – فیلیکس ریمکاستم – کولین جی مارش

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی – انتشارات یادواره کتاب was last modified: آگوست 1st, 2021 by admin

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی – انتشارات یادواره کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما